Home Greek News Τα ΤΡΑΒΕΣΤΙ (τρανς) τα ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τελικά…ΕΠΙΣΗΜΑ στον αμερικανικό στρατό για…ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ!!! ΜΠΛΙΑΧ!!!

Τα ΤΡΑΒΕΣΤΙ (τρανς) τα ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τελικά…ΕΠΙΣΗΜΑ στον αμερικανικό στρατό για…ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ!!! ΜΠΛΙΑΧ!!!

by _
0 comment 271 views

Και αν συμφωνείς με αυτό…ΠΡΟΧΩΡΑ!..ΠΡΟΧΩΡΑ!…ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ…ΖΩΑ…!!!…

-του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | 19.22, 01 Οκτ. 2016 | JohnKountouris.com

Τα ακόλουθα έγγρφα του Υπ. Αμύνης των ΗΠΑ αποτελούν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ των Ελληνικών Νέων Τώρα καταδειχνύοντας πόσο ΆΡΡΩΣΤΗ και ΔΙΕΥΘΑΡΜΕΝΗ είναι και η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός στρατός εις το να προβαίνουν εις τέτοιο…ΕΓΚΛΗΜΑ τόσο εις βάρος του αμερικανικού κοινού όσο και της ανθρωπότητος…ΕΝ ΓΕΝΕΙ!  Ο «τρανσεξουαλισμός» ουχί μόνο είναι είναι απόλυτη ανοησία, αλλά δεν μπορεί ΚΑΝ να «αλλάξει» την σεξουαλική υπόσταση ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΠΟΥ και δεν έχει σημασία πόσο σκληρά προσπαθούν.

ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ–ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ. Σε θέλει ΈΤΣΙ ο ίδιος ο…ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥ.  ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ;;;  ΑΝ-ΘΡΩ-ΠΕ που…ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΣ…ουχί «ΚΑΤΩ» ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΣΑΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙ!!!  ΟΠΟΤΕ, ΆΙΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΦΡΩΝΗΣΟΥ!!!

Το να επιτίθεται κανείς εις την καρδίαν της σεξουαλικότητός του και ωσάν να χτυπάει εις την καρδίαν του ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και την «δόξαν Αυτού», διότι ούτως λέγει η Αγία Γραφή:

Καθ’ ην ημέραν εποίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς, και εκάλεσε το όνομα αυτών, Αδάμ, καθ’ ην ημέραν εποίησεν αυτούς.

Και σε ένα άλλο μέρος λέγει:

Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα…

Η λέξις «Αδάμ» θα πει «Άνθρωπος». Εξ ου η κατάληξις της λέξεως, -ος, που υποδηλώνει εκδήλως την ΑΡΣΕΝΙΚΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΝ αυτής.

Το ανδρίς εκ του ανήρ. Τάξις υπάρχει. Το ένα ήθλε μετά απο το άλλο, ή μάλλον…ΠΡΟήλθεν εκ του πρώτου (το πρώτο σημαίνει «κύριο» στα Αρχαία Ελληνικά). Το μεν συγκεκριμένα γενητικά όργανα (λειτουργία) έχει, για το δε άλλο το ίδιο ισχύει, αλλά εις ετέραν μορφήν. Η λέξις «έτερος» (προσέξατε το φύλο της προεπιλεγμένης μορφής της όπως την ευρίσκουμε στο λεξιλόγιο) σημαίνει «άλλος» αλλά και άλλης ποιότητος, και όσον αφορά τα δύο υπο εξέτασιν φύλα (τα ΜΟΝΑ φύλα που υπάρχουν στον κόσμο και το σύμπαν ολόκληρο ειρήσθω εν παρόδω), ένα έχω να είπω: έτερον εκάτερον!  Τούτο υποδηλώνει το μεγάλο και πλούσιο μυστήριο της θεϊκής υποστάσεως εν και τω ανδρί και τη…ανδρί που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!  Στην Ορθόδοξη πίσιν μας, όλο…ΜΥΣΤΗΡΙΑ υπάρχουν, για το κάθε τι.  ΑΣ ΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΧΙ «ΑΣ ΕΙΝΑΙ»!  ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΜΩΡΑΕΙ ΚΙΟΛΑΣ!

screen-shot-2016-10-01-at-9-05-47-pm

Ακόμη και στην Αγγλική γλώσσα βρίσκουμε μερικά μυστήρια όσον αφορά τα δύο φύλα. Το “Adam” σημαίνει MALE (αρσενικός) διότι το «female» (θυλικό)…fe-male (fetus + male, έμβρυο + αρσενικό)….προέρχεται απο το MALE (το αρσενικό). Δηλ., μιλάμε για ένα αρσενικό όν με…ΕΜΒΡΥΟ!

Επιπλέον, η Γραφή αναφέρει επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολήν Κεφάλαιο 1 τα εξής:

18 Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.
19 Επειδή ο, τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς.
20 Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι.
21 Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία·
22 λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,
23 και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.
24 Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.
25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.
26 Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· διότι και αι γυναίκες αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν·
27 ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών.
28 Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα,
29 πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας·
30 ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς,
31 ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες·
32 οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας.

Σύμφωνα με τον ίδιον τον Λόγον του Θεού, αν πειράζει με τον τροπο με τον οποίον σε έπλαθε ο Θεός…ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Και αν θέλει να τα βάλεις με τον Δημιουργό σου…ΠΡΟΧΩΡΑ!…ΠΡΟΧΩΡΑ!…ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ…ΖΩΑ

Η Νεά Τάξις Πραγμάτων έχει βάλει στόχο την μονάδα της οικογενείας. Νομίζω ότι τούτο τοις ΠΑΣΙΝ έκδηλο είναι. Και αν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, τότε….ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΞΥΠΝΑΤΕ!  Όπου δεν υπάρχουν ΑΝΔΡΕΣ να ηγούνται του στρατού και της κοινωνίας, αρχίζει να καταρρέσει η κοινωνία σε όλους τους τομείς, διοτί ΠΟΙΟΣ θα έχει τα ΚΟΤΣΙΑ -και τις ΜΠΙΛΕΣ εδώ που τα λέμε!- να αντισταθεί στην οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού όταν βρίσκεται προ των πυλών???  Εεε….δεν λογικό είναι???  Και αν ΔΕΝ είναι τότε είσαν σαν αυτούς όπου….

Ούτοι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα γεγεννημένα διά άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι, και θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία αυτών διαφθορά

screen-shot-2016-10-01-at-9-03-04-pm

Τι…θα αφήσουμε τους π**στηδες και τις γυναικούλες να μας προστατέψουν όταν μας κάνει επίθεση ο εχθρός??? Δεν έχετε πάρει χαμπάρει ακόμη το γεγονός ότι και η γυναίκα και ο ανώμαλος θέλουν πολυ χρόνο για να περιποιηθούν το πρωϊ. ΆΡΑ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ??? Σημαίνει ότι την ώρα που στεγνώνουν τα μαλλιά τους και βάφουν τα νύχια τους…ΘΑ ΜΑΣ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΘΕΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΡΕ Μ*Λ*Κ*Σ!!!  ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΤΕ???!!!

Τώρα το ακόλουθο έγραφο του Υπ. Αμήνης των ΗΠΑ αφορά μια διάταξη:

• Δημιουργεί μια δομή με την οποία τα τρανσέξουαλ μέλη της Υπηρεσίας μπορούν να κάνουν την «μετάβαση» τους, απο το ένα φύλο στο άλλο, ενώ είναι εν ενεργεία

• Απαριθμεί τις προϋποθέσεις και ορίζει τις διαδικασίες για την αλλαγή δείκτη του φύλου ενός μέλους της Υπηρεσίας στο Σύστημα Αναφοράς Επιλεξιμότητας Αμυντικής Εγγραφής

• Καθορίζει τις διατάξεις για την ιατρική θεραπεία για τα τρανσέξουαλ μέλη των ενεργών και εφεδρικών συστατικών της Υπηρεσίας

Κ.Ο.Κ!

Τώρα, αν θέλετε να διαβάσετε όλο το έγγραφο αυτό, προχώρα!…προχώρα!…σε θέλει όλ’η χώρά!

Παστήστε το παρακάτω λίνκ…

https://drive.google.com/file/d/0B0n1bZ3Eg99hSEd0bFVoRGNuY0k/view

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr