ΙΔΟΥ το…ΠΡΩΤΟ «διαστημικό πρόγραμμα» της σατα…NASA: Ο Πύργος της Βαβέλ!

ΙΔΟΥ το…ΠΡΩΤΟ «διαστημικό πρόγραμμα» της σαταNASA:

Ο Πύργος της Βαβέλ…!!!…

We are the people that rule the world
A force running in every boy and girl
All rejoicing in the world
Take me…NOW, we can try

https://www.youtube.com/watch?v=a47Y1lCRHlM

Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας. – Εφ. 2:1-2

Λοιπόν, τι λέγει ο Λόγος του Θεού για το….ΠΡΩΤΟ «διαστημικό πρόγραμμα» που δημιουργήθηκε πριν χιλιάδες χρόνια από τον πρώτο….ΜΑΣΟΝΟ Νεβρώδ…!!!…

-του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | 14:24, 31 Δεκ. 2017 | JohnKountouris.com

8 Και ο Χούς εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρχισε να ήναι ισχυρός επί της γής· Α’ Χρ 1:10
9 αυτός ήτο ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου· διά τούτο λέγεται, Ως Νεβρώδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου·
10 και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ, και Αχάδ, και Χαλνέ, εν τη γη Σενναάρ.  – Γεν. 10

1 Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής.
2 Και ότε εκίνησαν από της ανατολής, εύρον πεδιάδα εν τη γη Σενναάρ· και κατώκησαν εκεί. Γεν 10:10
3 Και είπεν ο εις προς τον άλλον, Έλθετε, ας κάμωμεν πλίνθους, και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρί· και εχρησίμευσεν εις αυτούς η μεν πλίνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσεν εις αυτούς αντί πηλού.
4 Και είπον, Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις εαυτούς πόλιν και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνη έως του ουρανού· και ας αποκτήσωμεν εις εαυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. 
5 Κατέβη δε ο Κύριος διά να ίδη την πόλιν και τον πύργον, τον οποίον ωκοδόμησαν οι υιοί των ανθρώπων.
6 Και είπεν ο Κύριος, Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο· και τώρα δεν θέλει εμποδισθή εις αυτούς παν ο, τι σκοπεύουσι να κάμωσιν·
7 έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την γλώσσαν.
8 Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γής· και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν. Δτ 32:8, Πραξ 17:26 
9 Διά τούτο ωνομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ· διότι εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γής· και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης.  – Γένεσις 11

Και προσθέτει σε αυτο ο Απόστολος Παύλος:

26 και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ’ όλου του προσώπου της γης, και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, Δτ 32:8
27 διά να ζητώσι τον Κύριον, ίσως δυνηθώσι να ψηλαφήσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών.
28 Διότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και τινές των ποιητών σας είπον· Διότι και γένος είμεθα τούτου.  – Πράξεις 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΝΑΣΑ ΚΑΙ ΤΗΣ….ΓΗΣ-ΜΠΑΛΑΣ…!!!…

http://greeknewsondemand.com/2017/12/28/flat-earth-επίπεδη-γη-μια-επανάσταση-που-μας-δε/