Home ENGLISH ARTICLES Is Freemasonry Systemic in the Greek Orthodox Church? – Orthodox Reflections

Is Freemasonry Systemic in the Greek Orthodox Church? – Orthodox Reflections

by _
0 comment 64 views

Is Freemasonry Systemic in the Greek Orthodox Church? – Orthodox Reflections


James G. replies to the Orthodox Reflections article on Freemasonry

In the Greek Orthodox Church of Canada, Archbishop Sotirios has been named Grand Commander of the Order of the Phoenix in Greece, according to the last line in his Biography on the Greek Orthodox Archdiocese of Canada Website The Grand Commander wears the badge of the Order on a necklet, and the star of the order on the right chest.

O James G. απάντα στο άρθρο του <<Orthodox Reflections>> το οποίο βρίσκεται στο περί της Μασωνίας και του Οικουμενισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ονομάστηκε Μέγας Διοικητής της Μασωνικής Στοάς Φοίνιξ, όπως γράφει η τελευταία γραμμή της βιογραφίας του που βρίσκεται στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά. Ο Μέγας Διοικητής φοράει το έμβλημα της στοάς στο γιακά και το αστέρι της στοάς στο στήθος δεξιά.

The Order of the Phoenix in Greece was established on May 13, 1926 to replace the defunct Royal Order of King George the 1st. The order was retained after the restoration of the monarchy in 1935, and has its roots in Freemasonry as evidenced by its symbols which are borrowed from the Knights Templar (full name: The United Religious, military and Masonic Orders of the Temple and of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta).

Η Στοά Φοίνιξ πρωτοδημιουργήθηκε στην Ελλάδα στις 13 Μαΐου το 1926 για να αντικαταστήσει την ανενέργητη Βασιλική Στοά του Bασιλέως Γεωργίου του Πρώτου. Η Στοά επικράτησε μετά από την αναστήλωση της Μοναρχίας το 1935 και είναι ριζωμένη στην Mασωνία.

Στοιχεία είναι τα σύμβολα τα οποία η Μοναρχία δανείζεται από την Στοά των Knights Templar (full name: The United Religious, military and Masonic Orders of the Temple and of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta).

Some sources suggest that the origins of Freemasonry are traced back to the builders of Solomon’s Temple in Jerusalem (with the purpose to someday rebuild it) but the time or place or reasons of its origin are not really known. What is known is that “organised” Freemasonry began in northwestern Europe on June 24, 1717 when four London lodges came together at the Goose and Gridiron Ale House in St Paul’s Churchyard. On that day, these pre-existing lodges formed themselves into a Grand Lodge and elected a Grand Master (Anthony Sayer) and Grand Wardens. Today, Freemasonry is the largest worldwide secret society, spread by the advance of the British Empire.

Μερικές πηγές υποθέτουν πως η Μασωνία ξεκίνησε από την εποχή που οικοδομείτο ο Ναός του Σολομώντος της Ιερουσαλήμ (με το στόχο να ξανάοικοδομηθεί κάποτε) αλλά ο χρόνος, ο τόπος, ή οι αιτίες που ξεκίνησε δεν είναι γνωστές. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Μασωνία πρώτοοργανώθηκε στην βορειοδυτική Ευρώπη στις 24 Ιουνίου το 1717, όταν τέσσερα Μασωνικά τμήματα στο Λονδίνο ενώθηκαν σε μία μπιραρία στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Εκείνη την ημέρα τα τμήματα αυτά οργανώθηκαν σε μία Μέγιστη Στοά και ψήφισαν ένα Μέγα Αρχηγό (τον Anthony Sayer) καθώς και  Μεγάλοι Φύλακες. Σήμερα η Μασωνία είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια μυστική κοινωνία η οποία ξαπλώθηκε διαμέσου της Αγγλικής Αυτοκρατορίας.

Freemasonry has its roots in the “Guild” system, which was an association formed for mutual aid and protection and for the furtherance of professional interests. They were a type of modern day ‘Union’ that controlled sectors of commerce, trade (wealth) and power. Guilds flourished in Europe between the 11th and 16th centuries and formed an important part of the economic and social fabric in that era.

Η Μασωνία έχει τις ρίζες της στο σύστημα της <<Συντεχνίας>>, σωματείο που δημιουργήθηκε για αλληλοβοήθεια, προστασία και για να προωθήσει επαγγελματικά συμφέροντα. Ηταν ένα είδος μοντέρνας <<ένωσης>> η οποία ήλεγχε πολλές εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές εξουσίες. Τα σωματεία αυτά προόδευσαν στην Ευρώπη μεταξύ του 11ου και 16ου αιώνος και σχημάτισαν ένα σπουδαίο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

To maintain power and wealth, Royalty also created a type of Guild by way of intermarriage. By keeping their power and wealth in the family, the Royal Guild became a type of “Order” in the same spirit as the Freemason movement. This explains why the freedom fighters of the Greek revolution who gave their lives to free the country from the Ottoman yoke, were persecuted by the European powers (Germans, French and British), who feared losing control of the imperial and colonizing system they had in place.  A key figure was Klemens von Metternich (1773 – 1859 AD), an Austrian Diplomat of Royal lineage, who strongly opposed liberalism, nationalism and electoral reform. Instead of allowing Greece to form her own democracy, something she, herself, had invented, he and others like him, came to ‘help govern’ Greece by imposing a Monarchy, which was essentially an extension of the European “Guild” of Royal Families.

Για να διατηρήσουν τα πλούτη και την εξουσία τους, οι Βασιλείς δημιούργησαν και αυτoi ένα είδος σωματείου δια μέσου του γάμου, μεταξύ των οικογενειών των. Έτσι κρατώντας την εξουσία και τον πλούτο μεταξύ των οικογενειών των, το βασιλικό σωματείο έγινε κι αυτό ένα είδος βασιλικής στοάς με το ίδιο πνεύμα της Μασωνίας. Ετσι εξηγείται πως οι ήρωες της επαναστάσεως του 1821 οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους να ελευθερώσουν την Ελλάδα από την Ωθωμανική σκλαβιά, καταδιώχτηκαν από τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία) οι οποίες φοβήθηκαν να μη χάσουν τον έλεγχο του αυτοκρατορικού και αποικιουρατικού συστήματος, το οποίο είχαν ιδρύσει. Πρωταγωνιστής του συστήματος αυτού ήταν ο Klemens von Metternich (1773 – 1859), ένας Αυστριακός δίπλωματης βασιλικής γενεάς, ο οποίος αντιδρούσε δυναμικά την φιλελευθερία, την εθνικότητα και την προεκλογική μεταρρύθμιση. Αντί να αφήσει την Ελλάδα να δημιουργήσει δική της Δημοκρατία η οποία εφευρέθηκε από τους Ελληνες,  ο Metternich και άλλοι σαν κι αυτόν, ήλθαν στην Ελλάδα να <<βοηθήσουν (τάχα) την κυβέρνηση της>> επιβάλλοντας μία Μοναρχία η οποία ήταν μία επέκταση του Ευρωπαϊκου Βασιλικών Οικογενειών (Συντεχνιών).

With Metternich’s influence, Bavarian prince, Otto Friedrich Ludwig became first King of Greece in 1832 under the Convention of London. Popular heroes and leaders of the Greek Revolution, such as generals Theodoros Kolokotronis and Yiannis Makriyiannis, who opposed the Bavarian-dominated regency, were charged with treason, imprisoned and sentenced to death. They were later pardoned under popular pressure, while Greek judges who resisted Bavarian pressure and refused to sign the death warrants (Anastasios Polyzoidis and Georgios Tertsetis, for instance), were saluted as heroes.

Με την επιρροή του Metternich, ο Βαυαρικός Πρίγκιπας, ο Otto Friedrich Ludwig, έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος το 1832 με τη Σύμβαση του ΛονδίνουTότε δημοφιλείς ήρωες και ηγέτες της Eλληνικής Eπανάστασης, όπως οι στρατηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι αντέδρασαν στην Βαυαρική κυριαρχία, καταδικάστηκαν ως προδότες, εφυλακίστηκαν και καταδικάστηκαν εις θάνατον. Αργότερα ελευθερώθηκαν εξ αιτίας της πιέσεως του λαού και των δικαστών οι οποίοι αντιστάθηκαν στην Βαυαρική πίεση, αρνούμενοι να υπογράψουν την ποινή του θανάτου (όπως ο Αναστάσιος Πολυζωίδης και ο Γεώργιος Τερτσέτης ). Αργότερα, ο λαός τους ανακήρυξε ήρωες.  

Britain and the Rothschild bank, who were underwriting the Greek loans, insisted on financial stringency. The Greeks were soon more heavily taxed than under Ottoman rule. According to the people, they had exchanged a hated Ottoman rule for government by a foreign bureaucracy, the “Bavarocracy” (Βαυαροκρατία). In addition, the regency showed little respect for local customs. As a Roman Catholic, Otto himself was viewed as a heretic by many pious Greeks; however, his heirs would have to be Orthodox, according to the terms of the 1843 Constitution. After several attempts, the Greek people finally succeeded in deposing Otto in 1862; but in 1863, Europe’s Great Powers elected George 1stPrince Wilhelm of Denmark, as King of the Hellenes. Greece transitioned from slavery to the Ottomans to pseudo-freedom under even the more powerful “Royal Guild.”

Η Αγγλία και η τράπεζα του Rothschild, που έδιναν τα δάνεια στην Ελλάδα, επέμεναν στην χρηματοοικονομική αυστηρότητα. Σύντομα οι Ελληνες πλήρωναν φόρους πιο αβάσταχτούς από τότε που ήταν σκλαβωμένοι. Ο λαός φώναζε ότι αντάλλαξαν τους μισιτούς Ωθωμανούς με Βαυαρους, για μια κυβέρνηση γραφειοκρατίας <<Βαυαροκρατίας>>. Επιπλέον ο βασιλιάς δεν σέβονταν τα Ελληνικά ήθη και έθημα ως Ρωμαιοκαθολικός, και πολλοί Ελληνες Ορθόδοξοι τον θεωρούσαν αιρετικό. Ωστόσο οι κληρονόμοι του βασιλιά έπρεπε να είναι Ορθόδοξοι σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1843. Αργότερα, ύστερα από πολλούς αγώνες, οι Ελληνες πέτυχαν την εκθρόνιση του βασιλέως Otto το 1862. Oμως, το 1863 οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης επανέφεραν τον Πρίγκιπα Wilhelm of Denmark, τον Γεώργιο τον Πρώτο, ως επόμενο Βασιλέα των Eλλήνων. Η Ελλάδα μετεβλήθη από σκλαβιά των Ωθωμανών σε ψευτοελευθερία κάτω από το πιο δυνατό <<Βασιλικό Σωματείο>>.

The Monarchy was officially eliminated and exiled in 1974, but since then, Greece has seen the same handful of family names involved in Greek government, one generation after the next. Many of these politicians have been routinely photographed openly attending Rotary events and delivering the non-standard handshake to one another, eerily reminiscent of the “secret handshakes” frequently described and associated with Freemasonry. Having infiltrated many levels of Greek government and even the Greek Orthodox Church, the Freemasons also continue to run the Order of King George the 1st, which they, themselves, admit, on their official website.

Η Μοναρχία επίσημα εξαλείφθηκε και εξορίστηκε το 1974, αλλά από τότε οι ίδιες οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα από τη μία γενναία στην άλλη.  Πολλοί από αυτούς τους πολιτικούς έχουν φωτογραφηθεί να παραβρίσκονται στις Μασωνικές εκδηλώσεις, π.χ. Rotary, και να δίνουν ένα διαφορετικό χαιρετισμό ο ένας στον άλλον, ο οποίος δυστυχώς, θυμίζει τις μυστικές χειραψίες οι οποίες σχετίζονται με την Μασωνία. Οι Μασωνοι εισχώρησαν μέσα σε πολλά τμήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης, ακόμη και στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης οι Μασωνοι συνεχίζουν να διαχειρίζονται την Στοά του Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου οι οποίοι οι ίδιοι το ομολογούν στο δικτυακό τόπο τους <<Μεγάλη Στοά Ελλάδος Φοίνιξ>>.

Therefore, Greece has never been truly independent since the fall of Constantinople. It is small wonder that this small, yet prodigious country is still struggling since the devastating fourth crusade which left her dangerously vulnerable to the Ottomans followed by greater evils.

Επομένως η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν ελεύθερη μετά από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Γι’ αυτό, το μικρό αλλά καταπληκτικό κράτος ακόμη αγωνίζεται από την καταστροφική Τέταρτη Σταυροφορία, η οποία την άφησε ευάλωτη επικίνδυνα στους Ωθωμανούς, και έπειτα σε μεγαλύτερα κακά.

There are many clues that someone is affiliated with Freemasonry. Words such as “grand master’, ’lodge’, ‘order’, ‘sash’ and so on, are usually associated with Freemasonry and have nothing to do with Orthodoxy. Freemasonry has incorporated the symbols and rituals of several medieval military orders in a number of Masonic bodies since the 18th century at least. This can be seen in the “Red Cross of Constantine,” the “Order of Malta,” (received by Pope Francis in 2019) and the “Order of the Temple.”

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως κάποιοι συνεργάζονται με την Μασωνία. Λέξεις όπως <<Μέγας Διοικητής>>, <<Τάγμα>>, <<Στοά>>, <<Ζώνη>> κ.τ.λ.π., συνδέονται συνήθως με την Μασωνία και δεν έχουν να κάνουν τίποτε με την Ορθοδοξία. Η Μασωνία έχει ενσωματώσει τα σύμβολα και τις τελετές πολλών Μασωνικών στρατιωτικών στοών σε πολλά Μασωνικά σωματεία, τουλάχιστον από το 18ον αιώνα. Αυτό μπορεί να το δει κανείς στον <<Κόκκινο Σταυρό του Κωσταντίνου>> στην <<Στοά της Μάλτας>> που έλαβε ο Παππάς Φράνσις το 2019, και στην <<Στοά του Τέμπλου>>.

Notice the similarity in the 8-pointed silver stars of the Order of Phoenix, the Royal Order of George Ist, and the Red Cross of Constantine. On the surface, a cross looks proper, but it is a common masonic practice to mix occult symbols with Christian ones. The phrase “ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ” which means, “my strength is the love of the people,” in the middle of the cross on the Royal Order of King George 1st, gives away the underlying spirit which Holy Scripture calls us to examine. According to Holy

Scripture, The Lord is my strength and my shield (Psalms 28:7) and The Lord is the strength of my life” (Psalm 27:1). It is problematic when a Church leaderregards his strength as coming from the love of the people rather than from God.

 Παρατηρήστε την ομοιότητα στις οχτώ μύτες των ασημένιων αστέρων της Στοάς Φοίνιξ, της Βασιλικής Στοάς του Γεωργίου Πρώτου, και του Κόκκινου Σταύρου του Κωσταντίνου. Στην επιφάνεια, ένας σταύρος φαίνεται σωστός, αλλά είναι μία κοινή Μασωνική πρακτική για να συνδυάζη απόκρυφα με Χριστιανικά σύμβολα. Η φράσις <<Ισχύς μου η αγάπη του λαού>> στο κέντρο του Σταύρου της Βασιλικής Στοάς του Γεωργίου Πρώτου, δείχνει το υποκείμενο πνεύμα το οποίο η Αγία γραφή μας καλεί να ερευνήσουμε. Σύμφωνα με την Αγία γραφή που λέγει <<Ο Κύριος μου είναι η ελπίδα μου και η δυναμις μού>> (Ψαλμός 28,7) και <<Ο Κύριος είναι η δυνάμις της ζωής μου>> (Ψαλμός 27,1), είναι πολύ προβληματικό όταν ένας Ιεράρχης ηγέτης της Εκκλησίας θεωρεί πως η δύναμη του προέρχεται από την αγάπη του λαού, παρά από τον Θεό.

 Another symbol of Freemasonry is the 5-pointed star, which is found on the upper arm of the cross on the necklet of the Grand Commander’s Order of the Pheonix. As mentioned above, Archbishop Sotirios has been named Grand Commander of the Order of the Phoenix in Greece, which means he has been noted for furthering Masonic principles and ideals. However, according to the Church of Greece’s Official Statement in 1933, Orthodox Christians must disavow the masonic movement and resign from it if they have joined in ignorance of its goals.” According to this website, Patriarch Athenagoras and Archbishop Iakovos whom Archbishop Sotirios regards as his mentors and heroes, were also Freemasons.  “One needs only to read the Christmas 1967 statement of patriarch Athenagoras, or Archbishop Iakovos’ January 19, 1969 sermon at St. Patrick’s Cathedral to realize that they continually expounded Masonic doctrine which is opposed to sound Orthodox teaching.” Is it by coincidence, therefore, that at the ordinations of the Canadian Auxiliary Bishops, Archbishop Sotirios named two of them, Athenagoras and Iakovos? The third, he named Bartholomew after our current Patriarch. It would appear, therefore, that the Greek Orthodox Patriarch, may also be affiliated with the Freemason society, by extrapolation, since Archbishop Sotirios also credited him with the selection of the three new Canadian Auxiliary Bishops.

Αλλο ένα σύμβολο της Μασωνίας είναι το αστέρι με πέντε μύτες το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος του σταύρου του περιδέραιου του Μέγα Διοικητού της Στοάς Φοίνιξ. Οπως αναφέραμε, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ονομάστηκε Μέγας Διοικητής της Στοάς Φοίνιξ στην Ελλάδα και έλαβε το περιδέραιο αυτό με το έμβλημά του. Αυτό σημαίνει ότι έχει αναγνωριστεί για την προώθηση των Μασωνικών αρχών και ιδανικών. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση (απόφαση Συνόδου) της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, <<οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να απορρίψουν το Μασωνικό κίνημα και να παραιτηθούν από αυτό εάν έχουν ενταχθεί σε αυτό αγνοώντας τους στόχους των>>.  Σύμφωνα με αυτόν τον ιστότoπο, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, τους οποίους ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος θεωρεί ως μέντορες και ήρωες του, ήταν επίσης Μασωνοι.  <<Χρειάζεται κάποιος να διαβάσει την Χριστουγεννιάτικη δήλωση του Πατριάρχου Αθηναγόρα, ή το κήρυγμά του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου του 19/1/1969 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, για να συνειδητοποιήσει ότι ανέπτυσσαν συνεχώς την Μασωνική διδασκαλία που>> Είναι λοιπόν τυχαίο πως στις χειροτονίες των νέων Καναδών Επισκόπων, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ονόμασε δύο από αυτούς Αθηναγόρα και Ιάκωβο; Τον τρίτο Καναδό Επίσκοπο τον ονόμασε Βαρθολομαίο για να τιμήσει τον Πατριάρχη μας. Μήπως και ο Πατριάρχης είναι συνδεδεμένος με την Μασωνία αφού ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τον αναγνώρισε με την επιλογή των τριών Καναδών επισκόπων;

Freemasonry and “Royalty Guilds” have not only negatively impacted the country of Greece, but also, it would appear, the Greek Orthodox Church. It is small wonder, then, that the Greek Orthodox Church is in crisis.

H Mασωνία και τα <<Βασιλικά Τμήματα>> έχουν επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο το κράτος της Ελλάδος αλλά, ως φαίνεται, και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο ότι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σήμερα σε μεγάλη κρίση.

Pretending to be loyal to Christ, Freemasons refer to each other as “brethren.” An Orthodox Hierarch who is a Mason, addresses as “brethren” a congregation that believes in the Orthodox Holy Trinity. He also addresses as “brethren” the members of his Masonic Lodge, which dogmatizes the heretical notion that the “Master Architect of the Universe” is someone other than the Orthodox Holy Trinity. Therefore, when an Orthodox Hierarch who is a Mason says “brethren,” which of his two families is he addressing? To have “brothers” in two families implies two “fathers” – God and Satan.

Οι Μασωνοι προσποιούνται ότι είναι πιστοί στο Χριστό και ονομάζει ο ένας τον άλλον <<αδελφό>>. Ενας λοιπόν, Ορθόδοξος Ιεράρχης που είναι και Μασωνος ονομάζει <<αδελφούς>> τους εκκλησιαζόμενος Ορθόδοξους Χριστιανούς οι οποίοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Επίσης ονομάζει <<αδελφούς>> τα μέλη της Μασωνικής Στοάς η οποία δογματίζει ότι ο <<Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος>> είναι κάποιος άλλος θεός. Επομένως όταν ένας Ιεράρχης Ορθόδοξος που είναι και Μασωνος λέγει <<αδελφοί>>, σε ποιά κατηγορία από τις δύο οικογένειες απευθύνεται; Το να έχει κανείς αδέλφια σε δύο οικογένειες συνεπάγεται ότι έχει και δύο πατέρες –  τον Θεό και τον Σατανά.

The Biblical Barabbas, a thief and a murderer, was the embodiment of sin and the devil. It is prophetic that his name, “Bar” – “Abba” means “son” – “of the father.” Pilate presented the mob with a clear choice between Christ, the Son of the Heavenly Father, and Barabbas, whose sins and crimes had turned him into the proud son of Satan, the ruler of this world.” (John 14:30) This is why Christ taught, no man can serve two masters,” (Matthew 6:24) and why the official Orthodox Church has forbidden its members to join “secret” societies, deeming it an abomination. Nowadays, we see hierarchs openly advertising their affiliation with Freemason societies without shame, in violation of this regulation.

Ο  Βαραββάς  που ήταν ληστής και φονιάς, ήταν ενσωματωμένος με την αμαρτία και τον Σατανά. Το όνομα του ήταν προφητικό.  <<Βαρ>> – <<αββάς>> σημαίνει <<ιός>> του <<πατέρα>>. Ο Πιλάτος παρουσίασε στον όχλο μία σαφή επιλογή –  τον Χρήστο και τον Βαραββά, τον υιό του θεού και τον γιο του Σατανά, τον <<άρχοντα του κόσμου τούτου>>. (Ιωάννης 14,30) Δυστυχώς ο όχλος προτίμησε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Ο Ιησούς Χριστός όμως, μας εδίδαξε ότι <<κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους>> (Ματθαίος 6,24), και γι’ αυτό η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύει τα μέλη της να συμμετέχουν σε μυστικές λέσχες όπου απεχθάνεται ο Θεός. Σήμερα, όμως, βλέπουμε Ελληνορθόδοξους Ιεράρχες να δημοσιεύουν ανοιχτά τις σχέσεις τους με Μασωνικές λέσχες, παραβιάζοντας τους κανονισμούς της Εκκλησίας, χωρίς ντροπή καμία.

judas-getting-30-pieces of silver

Despite these warnings and admonitions, many find the promises of “belonging” to a “guild” that will provide worldly wealth and power very enticing. Judas’ betrayal of Christ for 30 pieces of silver (the cost of a slave back then) demonstrates that betrayal of faith and nation for personal gain is not something new. The notion that Masonic societies focus on “charity” is also highly questionable from a Biblical perspective. When Judas returned the 30 pieces of silver, even the murderous High Priests of the Temple considered it improper to put “blood money” back in the treasury and used it to buy a field for burying foreigners instead. Charity, therefore, cannot be used as a “mask” for betrayal and does not nullify sin. In addition, there is a scriptural warning about showing off one’s charitable contributions for the purpose of garnering rewards from people rather than God. Advertising one’s charity to others is contrary to Christ’s teachings and falls in line with my strength is the love of the people,” rather than in the all-powerful God in Heaven.

Παρά αυτές τις προειδοποιήσεις, πολλοί βρίσκουν δελεαστικές τις Μασωνικές υποσχέσεις να <<ανήκουν>> σε ένα <<σωματείο>> που θα τους προσφέρει κοσμικό πλούτο και δύναμη. Η προδοσία του Ιούδα για 30 αργύρια (η τιμή ενός σκλάβου τότε) δείχνει πως η προδοσία της Πίστεως και Πατρίδος δεν είναι κάτι το καινούργιο. Το ότι τα Μασωνικά σωματεία προωθούν <<φιλανθρωπικά>> έργα είναι αμφισβητήσιμα από απόψεως της Αγία γραφής. Οταν ο Ιούδας επέστρεψε τα 30 αργύρια, ακόμη και οι δολοφόνοι Αρχιερείς του Τέμπλου θεώρησαν ακατάλληλο να επιστραφούν <<χρήματα αίματος>> στο ταμείο, και τα μεταχειρίστηκαν για την αγορά ενός κτήματος για να θάβονται οι ξένοι. Επομένως η φιλανθρωπία δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται ως <<μάσκα>> προδοσίας, και δεν ακυρώνει την αμαρτία. Επιπλέον η Αγία γραφή διδάσκει να μη επιδεικνύουμε τις προσωπικές μας δωρεές για να μας τιμούν και επαινούν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός.

Many a time, we have listened to Archbishop Sotirios’ sermons about the Orthodox Faith, in which he strongly supported national Greek pride and Hellenism. He spoke of these things with apparent conviction, but also with the full knowledge of the Masonic shackles on Greece and her present-day Orthodox Church, since he, himself, is a link in these chains.  This is a clear conflict of interest and a violation of the Byzantine tradition of the ‘double-headed eagle,’ which symbolizes the Church and State looking in two different and independent directions, while united in one body.

Πολλές φορές ακούσαμε τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου περί Ορθοδόξου Πίστεως, στα οποία υποστήριζε έντονα την Ελληνική εθνική υπερηφάνια. Μιλούσε με προφανή πεποίθηση, αλλά και με πλήρη γνώση των Μασωνικών δεσμών στην Ελλάδα και στην σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησία της, καθώς αυτός ο ίδιος είναι ένας κρίκος σ’ αυτές τις αλυσίδες. Αυτό είναι σαφής σύγκρουση συμφερόντων και παραβίασης της Βυζαντινής Παράδοσης του <<Δικέφαλου Αετού>> που συμβολίζει την Εκκλησία και το Κράτος να κοιτάζουν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις ενώ ενώνονται σε ένα σώμα.

How can an Orthodox Hierarch accept a Masonic medal and the rank of Grand Commander without crossing a line? How can he maintain his dignity and freedom by serving two masters? It is clear which master such persons favour and which they despise, for they have compromised the Orthodox faith to favour those to whom they owe favours, in exchange for power, wealth and recognition – ‘medals of honour’ and ‘membership’ in modern-day guilds.

Πως μπορεί λοιπόν ένας Ορθόδοξος Ιεράρχης να δεχθεί ένα Μασωνικό μετάλλιο και τον βαθμό του Μεγάλου Διοικητή χωρίς να ξεπερνά τα όρια; Πως μπορεί να διατηρεί την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του υπηρετώντας δύο κύριους; Eίναι ξεκάθαρο ποιόν κύριο προτιμά και ποιόν περιφρονεί εφόσον συμβιβάζει την Ορθόδοξη Πίστη για να κάνει χατίρια σ’ αυτούς που του χάρισαν σαν αντάλλαγμα δύναμη, πλούτο και αναγνώριση – μεταλλεία τιμής και συμμετοχή στα σύγχρονα σωματεία.

Greece, the cradle of Democracy and Orthodoxy, is a threat to the principles and goals of Freemasonry, which seems determined to destroy and replace her from within, with its attacks on her government and economy and its demonic ecumenist innovations – something which began many years ago and is now culminating in North America and Europe. If allowed to continue, Freemasonry will have the same ultimate effect on Greece and Orthodoxy as it has already had on Archbishop Sotirios and his Freemason predecessors and colleagues – ultimate heresy and corruption, which is already systemic in the Hierarchy of the Greek Orthodox Church.

Η Ελλάδα, το λύχνο της Δημοκρατίας και της Ορθοδοξίας, αποτελεί απειλή για τις αρχές και τους στόχους της Μασωνίας, η οποία φαίνεται να είναι αποφασισμένη να την καταστρέψει και να την αντικαταστήσει από μέσα, με τις επιθέσεις της στην κυβέρνησή της, στην οικονομία της, και με τις δαιμονικές Οικουμενιστικές καινοτομίες, κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Εάν επιτρέψουμε στην Μασωνία να συνεχίσει, θα έχει το ίδιο τελικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία με αυτό που ήδη είχε στον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο και στους Μασωνικους προκατόχους του και συναδέλφους του –  δηλαδή, απόλυτη αίρεση και διαφθορά, η οποία είναι ήδη ενσωματωμένη με την Ιεραρχία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας.

Πηγή >> https://orthodoxreflections.com/is-freemasonry-systemic-in-the-greek-orthodox-church/

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr