Home Greek News ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ! …..

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ! …..

by _
0 comment 44 views

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ!…


ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ! …..

=π.Δ… ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΕΟΥΣ – ΠΡΟΔΟΤΕΣ – ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,,,, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ – ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ – ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ….. ==ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΙΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ….. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΑΝ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ==…

Μέ ἀφορµή τήν µεθοδευµένη διόγκωση µιᾶς ἰδιόμορφης ἀλλά ὄχι θανατηφόρου (παρά μόνο γιά ἑτοιμοθανάτους) γρίπης, σέ φόβητρο “πανδηµίας covid 19” γιά πολιτική ἐκµετάλλευση, σάν µιά πρόβα ἐπιβολῆς παγκόσµιας δικτατορίας, ἡ Ἐκκλησία µας δέχθηκε καί ἐξακολουθεῖ νά δέχεται πρωτοφανῆ κτυπήµατα ἀπό τήν Πολιτεία, ὄχι µόνο µέ τό “ἐτσιθελικό” κλείσιµο τῶν Ναῶν Της ἀλλά καί µέ ἀµφισβήτηση τῆς Δογµατικῆς Της, στήν ὁποία συµπεριλαµβάνεται καί ἡ Ἐκκλησιολογία Της.

Ἄνθρωποι ἐξαιρετικά µειωµένου Θεολογικοῦ καί Πνευµατικοῦ καταρτισµοῦ, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους κατέχουν καί θέσεις ὑψηλῆς πνευµατικῆς εὐθύνης, εἴτε ἐκφράζονται εὐθέως περί τοῦ ὅτι οἱ Ναοί µας ὡς κτίρια δέν διαφέρουν σέ τίποτα ἀπό τούς λοιπούς κοινοχρήστους χώρους τῶν καθηµερινῶν συναλλαγῶν, εἴτε µέ ἄκοµψη “διπλωµατικότητα” ἀφήνουν νά ἐννοηθῇ κάτι τέτοιο, µέ ἀποτέλεσµα νά ἐπικρατήση σύγχυση µεταξύ τῶν πιστῶν!

Πέραν τῶν Θεολογικῶν ἐπιχειρηµάτων, πού ἔχουν διατυπωθεῖ ὅλο αὐτό διάστηµα σέ διαδικτυακές ὁµιλίες καί σέ σχετικά ἄρθρα, πρέπει νά ἐπισηµάνουµε ὅτι γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας ἀµφισβητεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ποιµένες Της ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί µας δέν εἶναι «Τόποι Ἁγιάσµατος καί Ἰατρεῖα ψυχῶν καί Σωµάτων», ἀλλά χρειάζονται ἀπολύµανση ἀπό τά µικρόβια(!) καί κηρύσσεται ὅτι οἱ Ναοί εἶναι ἀσφαλεῖς γιά τήν σωµατική µας ὑγεία, µόνο ὅταν εἶναι σχεδόν κενοί ἀπό Πιστούς, ἤ ὅταν γνωµοδοτήση τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιά τήν ἀσφαλῆ εἴσοδό µας σ’ Αὐτούς!

Περιμέναμε μέχρι σήμερα νά ἀντιδράσουν οἱ Ἀρχιερεῖς μας καί νά θέσουν τέρμα στίς ὠμές ἐπεμβάσεις τοῦ Κράτους στά τῆς Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἰδίως μετά τήν μετά Παρρησίας καί Πίστεως διακήρυξή τους ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία καί ὁ τρόπος μεταδόσεώς της στούς πιστούς παραμένει ἀναλλοίωτος.

Ὅμως, ὅπως φαίνεται, οἱ Ἀρχιερεῖς διστάζουν νά προβοῦν σέ ἄλλες παρεμβατικές ἐνέργειες πρός τήν Πολιτεία, καί νά ἀνακόψουν τήν εἰσόρμησή της στά ἐνδότερα, «στήν περιοχή τοῦ Θεοῦ», βλέποντες τήν διστακτικότητα ἀρκετῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἀπό ὑπακοή πρός τήν Ἐκκλησία καί τούς Ἐπισκόπους, ἀλλά ἀπό φόβο βαθύ γι’ αὐτόν τόν σκιάχτρο ἰό ἐπιδεικνύουν μιά ἀνεξήγητη καί ἀνεπίτρεπτη στάση ἔναντι τῶν Πιστῶν, τηροῦντες ‘’εὐλαβικά΄΄, μέ φοβική ψυχολογία τά ὑστερόβουλα κυβερνητικά μέτρα.

Ἀντί νά ἐμψυχώνουν τόν λαό μας, τόν ἀπωθοῦν μέ ἰταμότητα, ὅταν τούς πλησιάζη, ἀρνούμενοι, μάλιστα, μέ θυμό τά ἐμψυχωτικά πρός αὐτούς λόγια τῶν πραγματικῶν Πιστῶν.

Ποῦ εἶναι, ἄραγε, οἱ Ἱερεῖς, πού πυρπόλησαν τό Κούγκι;

Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού ἐβάστασαν τούς ἀγῶνες;

Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού περιεφέροντο καί ἁγίαζαν τούς τόπους ὅπου ἡ χολέρα ἤ ἄλλες νόσοι µεταδοτικές καί λοιµώδεις ἐµάστιζαν τό ποιµνιό τους;

Ποῦ εἴµαστε ἐµεῖς οἱ Κληρικοί;

«Πέτρα καταφυγή τοῖς λαγωοῖς»!

« Ὁ µισθωτός δέ καί οὐκ ὤν ποιµήν, οὗ οὐκ εἰσί τά πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον (δηλαδή, τούς πολιτικούς μέ φόβητρο τόν κωροναϊόν) ἐρχόµενον καί ἀφίησι τά πρόβατα καί φεύγει».

Καί φεύγει, γιατί εἶναι µισθωτός, «καί οὔ µέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων».

Αὐτό θά τό καταγράψη μέ μελανά γράμματα ἡ Ἱστορία, διότι ἐµεῖς οἱ Κληρικοί ἔπρεπε νά πέσουµε στά πόδια τῶν Ἐπισκόπων µας καί νά τούς µεταφέρουµε τόν παλµό τῆς ψυχῆς τοῦ ποιµνίου καί ὄχι μόνο νά µεταφέρουµε συµβολικά τό ὠµοφόριό τους κατά τήν µεγάλη εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἔνδειξη ὅτι τούς δίνουµε ἀναφορά γιά τό ποίµνιό µας.

Τώρα µᾶς χρειάζεται ὁ λαός!

Συνεχῶς!

Ὅλο το εἰκοσιτετράωρο, ὅλες τίς ὧρες!

Ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι µέ ἐµᾶς καί θέλουν ἕναν λόγο νά ἀκούσουν, µία παρηγορία.

Νά ἀκούσουν ἕναν λόγο ἀληθείας καί ὄχι τά εὐχολόγια «καθῖστε στό σπίτι σας, προσευχηθεῖτε ἰδιαιτέρως καί σκεφθεῖτε καί ἀναπολήσετε τό τί ἔχετε κάµει.»

Αὐτό ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν τό κήρυξε.

Ποτέ δέν παρέπεµψε τούς ἀνθρώπους στά σπίτια τους γιά νά προσεύχονται μόνο κατ’ ἰδίαν.

Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἔλαβε ὡς σηµεῖο τοῦ Θεοῦ τήν ἀπόφαση µιᾶς κυβερνήσεως, πού, ὡς φερέφωνο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παραπλανᾶ τόν λαό καί τόν ἔχει ὁδηγήσει στήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση καί τώρα τόν ὁδηγεῖ καί στήν πνευµατική ἐξαθλίωση.

Ἀκοῦµε συνεχῶς ἀπό Κληρικούς καί Λαϊκούς: «θά ἀκούσουµε τήν ἐπιστήµη!».

Ποιά εἶναι ἡ ἐπιστήµη;

Ἡ ψεύτικη ἤ ἡ ἀληθινή;

Ἤ δέν παροικοῦµε στήν Ἱερουσαλήµ νά ξέρουµε ὅτι τό 80% τῆς σηµερινῆς ἐπιστήµης εἶναι ψευδο-επιστήµη καί ὑπηρετεῖ τά συµφέροντα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων;

«Πολιτικῶς ὀρθά» εἶναι τά σηµερινά ἰατρικά στοιχεῖα, τά σηµερινά ἰατρικά δεδοµένα, τά ὁποῖα ὑπερισχύουν σέ ὅλον τόν κόσµο.

Εἶναι αὐτά πού ὑπηρετοῦν τό «πολιτικῶς ὀρθόν»!

Εἶναι ψεύτικη ἡ κρατική ἰατρική σήμερα, ἐφ’ ὅσον ἀπό τή μιά κόπτεται ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη, χρηματοδοτεῖται ( ὁ Π. Ο. Y. , ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας) καί κατευθύνεται ἀπό τόν Μπίλ Γκέϊτς, πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνει στά ἄρθρα του καί στίς διαλέξεις του ὅτι πρέπει νά γίνη γενοκτονία καί νά πεθάνουν τά ¾ τῆς ἀνθρωπότητος!

Ἐπιδιώκουν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε μέ τήν ὑπερπροστατευτικότητα πού ὑποκριτικά μᾶς δείχνουν, νά μᾶς φοβίσουν μέ τόν μπαμπούλα κορῶνα ἰό, καί ἐν συνεχείᾳ σχεδιάζουν νά μᾶς προσφέρουν τό ἐμβόλιο-τσίπ, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά παρακολουθοῦν τούς πάντες (τό εἶπε ἤδη ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, δέν εἶναι συνωμοσιολογία) καί θά ἐξοντώνουν ἐκείνους πού κρίνουν ὅτι πρέπει νά πεθάνουν!

Ἔφθασε, λοιπόν, πλέον ὁ καιρός γιά ἕναν Πανελλήνιο ξεσηκωμό ὅλων τῶν Πιστῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ ὁ πόλεμος κατά τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας ἔχει γίνει φανερός καί στόν πιό πνευματικά ἀόματον!

Πρέπει νά συνενωθοῦμε ὅλοι, εἴτε ὅσοι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἴτε ὅσοι ἔχουμε ἀποτειχισθεῖ, εἴτε ὅσοι ἀκολουθοῦμε τό Πάτριο (Παλαιό) Ἡμερολόγιο, γιατί καί οἱ δικοί μας Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι στήν πλειοψηφία τους μᾶς ἐγκατέλειψαν.

Νά ἑνωθοῦμε ἀρχικά, ὅλοι, σέ ἐπίπεδο Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, μέ κοινό στόχο τήν Ὁμολογία καί περιφρούρηση τῆς Ἀκεραίας Πίστεώς μας, τῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Μυστηριακῆς Ἐκκλησιολογίας Της, σέ καθαρά Θεολογικό ἐπίπεδο.

Κατόπιν, μετά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ, μετά τό ἤχηρό Μήνυμά μας πρός τήν Πολιτεία (αὐτή ἐνδιαφέρεται μόνο γιά ἀριθμούς, γιά ἀνθρώπινα ποσοστά, γιά ψήφους καί ὄχι περί Πίστεως) καί τά ἀγαθά ἀποτελέσματα, νά συζητήσουμε –ὅσοι τό ἐπιθυμοῦμε– μέ ἀδελφική ἀγάπη καί κοινό ἐνδιαφέρον τά τῆς ἐπανόδου μας σέ Μία Ποίμνη, στό Κοινό Ποτήριον τῆς Ζωῆς!

Ἀδελφοί μας, ἡ ὥρα εἶναι ἤδη περασμένη καί δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια βραδυπορίας.

Ἤδη ἄρχισαν τά προανακρούσματα περί δῆθεν αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ ἰοῦ ὥστε νά τεθοῦν οἱ βάσεις γιά ἕνα νέο κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν κατά τόν Σεπτέμβριο ἤ Ὀκτώβριο!

Ὄχι! Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό γάντι δέν πρέπει νά περάση!

Ὅσοι συμφωνεῖτε μέ αὐτόν τόν Κοινό Ἀγῶνα, προσυπογρᾶψτε τό κείμενο καί θά ἐπικοινωνήσουμε γιά τήν καλύτερη μεθόδευση τοῦ Ἀγῶνος μας!

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ!

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΗΝΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ.

ΠΗΓΗ>> ΕΔΩ

www.nikosxeiladakis.gr

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr