Home Greek News Περι της εκπουστεύσεως & της εκπουτανεύσεως των Ελλήνων. Η μεγάλη πανούκλα των…ΓΚΕΙ

Περι της εκπουστεύσεως & της εκπουτανεύσεως των Ελλήνων. Η μεγάλη πανούκλα των…ΓΚΕΙ

by _
0 comment 203 views

Περι της εκπουστεύσεως & της εκπουτανεύσεως των Ελλήνων…

Ιδού η μεγάλη πανούκλα των…ΓΚΕΙ

-Του ερευνητή – δημοσιογράφου Ιωάννη Κουντούρη | Λος Άντζελες | Βρείτε με και στα Social Media!: Facebook • Twitter • Instagram • LinkedIn • Youtube


1 Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας· και εκάθητο ο Λωτ παρά την πύλην των Σοδόμων· ιδών δε ο Λωτ, εσηκώθη εις συνάντησιν αυτών και προσεκύνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους·
2 και είπεν, Ιδού, κύριοί μου, εκκλίνατε, παρακαλώ, προς την οικίαν του δούλου σας, και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδας σας· και σηκωθέντες πρωΐ, θέλετε υπάγει εις την οδόν σας· οι δε είπον, Ουχί, αλλ’ εν τη πλατεία θέλομεν διανυκτερεύσει. Γεν 18:4
3 Αφού δε εβίασεν αυτούς πολύ, εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού· και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον, και έψησεν άζυμα και έφαγον. Εβρ 13:2
4 Πριν δε κοιμηθώσιν, οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν, νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχόθεν·
5 και έκραζον προς τον Λωτ και έλεγον προς αυτόν, Που είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; έκβαλε αυτούς προς ημάς, διά να γνωρίσωμεν αυτούς.
6 Εξήλθε δε ο Λωτ προς αυτούς εις το πρόθυρον, και έκλεισε την θύραν οπίσω αυτού,
7 και είπε, Μη, αδελφοί μου, μη πράξητε τοιούτον κακόν·
8 ιδού, έχω δύο θυγατέρας αίτινες δεν εγνώρισαν άνδρα· να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω· και κάμετε εις αυτάς, όπως φανή εις εσάς αρεστόν· μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξητε μηδέν, επειδή διά τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου.
9 Οι δε είπον, Φύγε απ’ εκεί. Και είπον, ούτος ήλθε διά να παροικήση· θέλει να γείνη και κριτής; τώρα θέλομεν καποποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και εβίαζον τον άνθρωπον τον Λωτ καθ’ υπερβολήν, και επλησίασαν διά να συντρίψωσι την θύραν· Εξ 2:14Πραξ 7:27B’ Πέ 2:7 
10 Εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών έσυραν τον Λωτ προς εαυτούς εις την οικίαν, και έκλεισαν την θύραν·
11 τους δε ανθρώπους, τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την θύραν.
12 Και είπον οι άνδρες προς τον Λωτ, Έχεις εδώ άλλον τινά; γαμβρόν υιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις εν τη πόλει, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου·
13 διότι ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλυνεν ενώπιον του Κυρίου· και απέστειλεν ημάς ο Κύριος διά να καταστρέψωμεν αυτόν.
14 Εξήλθε λοιπόν ο Λωτ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσι τας θυγατέρας αυτού, και είπε, Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου· διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλιν. Αλλ’ εφάνη εις τους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος.
15 Και ότε έγεινεν αυγή, εβίαζον οι άγγελοι τον Λωτ, λέγοντες· Σηκώθητι, λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας, τας ευρισκομένας εδώ, διά να μη συναπολεσθής και συ εν τη ανομία της πόλεως.
16 Επειδή δε εβράδυνεν, οι άνδρες πιάσαντες την χείρα αυτού και την χείρα της γυναικός αυτού και τας χείρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαγχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως.
17 Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, Διάσωσον την ζωήν σου· μη περιβλέψης οπίσω σου, και μη σταθής καθ’ όλην την περίχωρον· διασώθητι εις το όρος, διά να μη απολεσθής.
18 Και είπεν ο Λωτ προς αυτούς, Μη, παρακαλώ, Κύριε·
19 ιδού, ο δούλός σου εύρηκε χάριν ενώπιόν σου, και εμεγάλυνας το έλεός σου, το οποίον έκαμες προς εμέ, φυλάττων την ζωήν μου· αλλ’ εγώ δεν θέλω δυνηθή να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προφθάση το κακόν και αποθάνω·
20 ιδού, παρακαλώ, η πόλις αύτη είναι πλησίον ώστε να καταφύγω εκεί, και είναι μικρά· εκεί, παρακαλώ, να διασωθώ· δεν είναι μικρά; και θέλει ζήσει η ψυχή μου.
21 Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Ιδού, επήκουσά σου και εις το πράγμα τούτο, να μη καταστρέψω την πόλιν, περί της οποίας ελάλησας·
22 τάχυνον, διασώθητι εκεί· διότι δεν θέλω δυνηθή να κάμω ουδέν, εωσού φθάσης εκεί· διά τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σηγώρ.
23 Ο ήλιος ανέτειλεν επί την γην, ότε ο Λωτ εισήλθεν εις Σηγώρ.
24 Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού· Δτ 29:23Ησ 13:19Ιερ 20:16Ιερ 50:40Θρ 4:6Ιεζ 16:50Ωσ 11:8Αμ 4:11Σφν 2:9Λκ 17:29B’ Πέ 2:6Ιουδα 1:7 
25 και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα και πάντας τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης.
26 Αλλ’ γυνή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγεινε στήλη άλατος. Λκ 17:32
  • Γενεσις 19

Τελικά την Ελλάδα διαφεντεύουν οι κίναιδοι;;;   

Κατάντησαν την Βουλή των Ελλήνων κιναιδοβούλιο…!!!

«καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν…»…

«ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ…»

Καινούριο hashtag: #Κιναιδοβούλιο #ΞύλοΣτηνΚάθεΑδελφή #ΒουλήΤραβεστί

-του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | 12:43, 14 Οκτ. 2017 | JohnKountouris.com

Έπειτα από το σάλο που προκάλεσε το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της «Ελεύθερης Ώρας» που τόλμησε να αποτυπώσει την πραγματικότητα για την ντροπιαστική -για τα ελληνοχριστιανικά ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας- και σατανικής έμπνευσης υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την αλλαγή φύλου –ακόμη και ανηλίκων παιδιών-, δείτε ποίοι είναι αυτοί οι δήθεν προοδευτικούληδες, οι δήθεν αριστερούληδες που προσπαθούν τώρα να φιμώσουν την «Ελεύθερη Ώρα»: ο υπουργός Δικαιοσύνης(;) Σταύρος Κοντονής, ο «έγκριτος» εκδότης – δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης κι ένας δικηγόρος, κάποιος Τάτσης που διεκδίκησε τα 5΄ δημοσιότητας ( https://www.elora.gr/portal/arxeio/146-kontonis-baksevanis-tatsis-theloun-na-mas-valoun-fylaki ) και φυσικά η «άτεγκτος» Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ερίτιμος κα Ξένη Δημητρίου που έσπευσε να διατάξει έρευνα -σιγά μη δε το έκανε ώστε να ικανοποιήσει τις ορέξεις των αφεντικών της στην εκτελεστική εξουσία και των λακέδων τους στον Τύπο- για το «τεράστιο» και ειδεχθές «έγκλημα» που διέπραξαν οι υπεύθυνοι της καλής εφημερίδας του πατριωτικού χώρου. Βέβαια ένας ακόμα λόγος που ο Βαξεβάνης τάχα μου θίχτηκε από το πρωτοσέλιδο της καλής εφημερίδας είναι, πιστεύουμε εμείς, ότι τον τελευταίο καιρό η “Ελεύθερη Ώρα” και πιο συγκεκριμένα ο κ. Π. Αποστόλου, αποκάλυψαν και μάλιστα με φωτογραφίες – ντοκουμέντα το ρόλο και τη διασύνδεση του Βαξεβάνη με την ΕΥΠ του ΓΑΠ και με το ΠΑΣΟΚ των ΓΑΠ – Καρχιμάκη & ΣΙΑ… Αλλά την ελληνική Δικαιοσύνη και την κυρία Εισαγγελέα του Α.Π. μάλλον δεν τους ενδιαφέρουν ζητήματα που αφορούν την Εθνική μας Ασφάλεια και τις υπηρεσίες Ασφαλείας της χώρας. Έχουν ίσως σοβαρότερα να ασχοληθούν…

Σας παραθέτουμε εδώ την περήφανη και σκληρή απάντηση της εφημερίδας στην οποία αποκαλεί τον Βαξεβάνη «γιουσουφάκι της Αριστεράς», «Μπαξεβάνη», «σκυλί του ΣΥΡΙΖΑ»  και αναφέρει ότι ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία:

https://www.elora.gr/portal/arxeio/145-pros-vaksevani-kai-loipoys-aristerokoultouriarides-pou-zitoyn-paremvasi-eisaggelea-gia-na-fimosei-tin-eleytheri-ora

«Προς Βαξεβάνη και λοιπούς αριστεροκουλτουριάρηδες που ζητούν παρέμβαση Εισαγγελέα για να φιμώσει την Ελεύθερη Ώρα!

Επειδή το γιουσουφάκι της Αριστεράς, Βαξεβάνης και οι συν αυτώ έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επιστήμη και ζητούν την παρέμβαση Εισαγγελέα για το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, καλό είναι να λάβουν μια πρώτη απάντηση.

Είναι προφανές πως ο Βαξεβάνης ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία «ερμηνεύει» κατά το δοκούν το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας το οποίο είναι σαφές: ΤΩΡΑ ΒΟΥΛΗ ΤΡΑΒΕΣΤΙ, όπου αναφέρεται στη ψηφοφορία στη βουλή και ΤΟΤΕ ΞΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ «ΑΔΕΛΦΗ», όπου αναφέρεται στην περίοδο της Επταετίας όπου ο Λαδάς είχε σφαλιαρώσει δημοσιογράφο που έγραψε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ομοφυλόφιλος. Εξ ου άλλωστε και το «αδελφή» σε εισαγωγικά, αγαπητέ Βαξεβάνη.

Και επειδή… θίχτηκες για το «ανώμαλους» που το ψήφισαν, δεν το λέμε εμείς, αλλά το είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντης στη βουλή. Μήπως θέλεις να φιμώσεις και αυτόν; Όσο για το κατάπτυστο δημοσίευμά σου στο «Κουτί της Πανδώρας» Βαξεβάνη και τις ύβρεις σου, από εμάς μόνο τούτο:

Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΙΜΗ να μας υβρίζει ένας… Μπαξεβάνης, που δεν δίστασε να βγάλει στην φόρα ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ προσωπικά δεδομένα δεκάδων ανθρώπων υπό το πρόσχημα της λίστας Λαγκάρντ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά για το «σκυλί του ΣΥΡΙΖΑ». Τα καλύτερα έρχονται…».

Ειρήσθω εν παρόδω για να καταλάβετε τη βαρύτητα αυτού που έγινε «νόμος» τις προάλλες στη Βουλή των νεοΕλλήνων για χάρη μιας χούφτας ετερόκλητων και ΑΡΡΩΣΤΩΝ -ψυχή τε και σώματι- ατόμων που αντί για τη «νομική αναγνώριση» για τον τρόπο ζωής τους, χρήζουν της άμεσης  παρέμβασης ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ίσως -σε ορισμένες περιπτώσεις- και …ΙΕΡΕΩΣ για εξορκισμό και όχι μόνο, σε ένα άρθρο μου για αυτό το «φαινόμενο» της ανόδου των διαφόρων ειδών ανώμαλων με τίτλο «H πανούκλα των γκέι» [1], γράφω τα εξής διαφωτιστικά για την βιαιότητα και αυθάδεια που μετέρχονται κάποιοι …ΤΟΙΟΥΤΟΙ (χρησιμοποιώ την Καθαρεύουσαν εδώ) προκειμένω να αποκτήσουν «δικαιώματα» στην κοινωνία:

«Οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι τυπικοί πολίτες οποιασδήποτε χώρας στην οποία διαμένουν οι Εβραίοι.

Η δημόσια αποδοχή της ομοφυλοφιλίας έχει χρησιμοποιηθεί από τους Εβραίους μάστορες μαριονέτων για να αποσταθεροποιηθούν οι κοινωνίες που λεηλατούν οι ίδιοι.

Όλες οι κοινωνίες συγχωνεύονται επί τῃ βάσει της προστασίας των παιδιών και της περιουσίας τους. Οι ομοφυλόφιλοι και οι Εβραίοι σαμποτάρουν αυτήν την διατηρητικήν της ζωής συνένωσιν, όπως υπαγορεύονται από τις δικές τους παθολογικά και φυσιολογικά αποκλίνουσες τάσεις.

Η αρχική, επίσημη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας στη σύγχρονη κοινωνία συνέβη το 1973 μετά από μια τριετή τζιχάντ εξωφρενικών δημόσιων προσβολών προς Αμερικανούς ψυχιάτρους από έναν στρατό ad hoc (για συγκεκριμένο σκοπό) που αποτελείτο από γκέι ακτιβιστές.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση διεξήγαγε μελέτη ανάμεσα  των 10.000 μελών της και εδήλωσε παμψηφεί ότι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών-ΙΙ (DSM-II) δεν θα χαρακτηρίζει πλέον την ομοφυλοφιλία ως παθολογία, προκειμένου να απαλλαγούν τα μέλη της τις παρενοχλητικές επιθέσεις ομοφυλόφιλων. Αντ‘ αυτού, θα χαρακτηρίζεται ως ένας …«εναλλακτικός τρόπος ζωής.»

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΥΔΕΜΊΑΝ απόδειξιν ιατρικήν ΔΕΝ προσεκόμισαν εις την λήψιν της αποφάσεως ταύτης!».

Άρα, αυτό από μόνο του καταδεικνύει και αποδεικνύει το γεγονός πως τοιούτου (πάλιν με την Καθαρεύουσαν, με συγχωρείτε!) είδους άνθρωποι πράττουν αυτά που πράττουν εν πλήρει συνειδήσει των πραττομένων αυτών και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κάτι που «κληρονόμησαν» απαραιτήτως εκ γενετής! ΑΡΑ, εν όψει της ανωτέρω αλήθειας, σε ΑΥΤΟΥΝΟΥΣ θα δίνουμε το «δικαίωμα» να πράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα τόσο στον εαυτό τους όσο και σε …ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ και αναφέρομαι συγκεκριμένως στο νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου!

Έχουμε προσκολληθεί εις τα της Δύσεως –ιδία στα κακά αυτής- σαν Έθνος, τελεία και παύλα, γιατί είμαστε Λαός αμετανόητος και αυτό-προδιδόμενος σε αρκετούς τομείς επειδή σύμφωνα με τον «εθνάρχη» μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, «ΑΝΗΚΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ…ΔΥΣΙΝ» έτσι δεν είναι;;; Σίγουρα εν προκειμένω ισχύει αυτό!

Τώρα, μιας και αναφερόμαστε στον κ. Κώστα τον Βαξεβάνη ή και «Μπαξεβάνη» κατά την «Ελεύθερη Ώρα», ο οποίος ανέλαβε τη «βρώμικη δουλειά» και το «συμβόλαιο εξόντωσης» της «Ελεύθερης Ώρας», θεωρώ αναγκαίο να σας θυμίσω μερικά πράγματα για τον ίδιο που χρήζουν της ΑΜΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ενός Έντιμου καθώς και Πατριώτη Εισαγγελέως που θα αναλάβει ένα άκρως σοβαρό έργο που αφορά τα εθνικά συμφέροντα της ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Να καθαρίσει την «Κόπρο του Αυγεία» από το χώρο των ελληνικών ΜΜΕ.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΔΩ ΣΤΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ” ΓΙΑ ΤΟ «ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» ΚΑΙ «ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ» ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ!

Από την ανάλυση που κάναμε της συζήτησης που περιλαμβάνεται στο ηχητικό  ντοκουμέντο που σας παραθέτουμε παρακάτω, προκύπτει ότι ο Βαξεβάνης και η παρέα του προσπαθούν με πιεστικό τρόπο να πείσουν τον νεαρό συνομιλητή τους να καταθέσει στη Δικαιοσύνη ακόμα και ψευδώς κατά του μεγαλοστελέχους της ΕΥΠ, κου Κώστα Αγγελάκη. Και το κάνουν με κάθε τρόπο ακόμη και εκβιαστικά – εκφοβιστικά! Και ας πούμε ότι αυτό είναι σύνηθες, δεν είναι πρωτοφανές και το κάνουν πολλοί. Ακούγονται όμως και άλλα τα οποία είναι τα φοβερά και τα τρομερά και παραπέμπουν ευθέως σε μεθόδους εγκληματικής συμμορίας τύπου Μαφίας, Καμόρας και Κόζας Νόστρας. Ακούγονται πράγματα για δολοφονίες, για βιασμούς στις ελληνικές φυλακές, για προσβολές μνήμης νεκρών κ.λπ.
Ακούγεται σε κάποιο σημείο ξεκάθαρα να λέει ο κυρ Μίλτος, συνεργάτης του κου Βαξεβάνη: «Έχω κάνει μια λίστα από άτομα που θέλω να σκοτώσω. Νο 1 στη λίστα αυτή είναι ο προδότης ο Αγγελάκης»!Μάλιστα!… Έτσι ακριβώς!… Και ο κος Βαξεβάνης ο «έγκριτος» και «αριστερός» εκδότης και δημοσιογράφος δεν αντιδρά, δεν λέει κάτι προς το συνεργάτη του όπως ας πούμε, μα τι λες τώρα, τι μ@λ@κίες είναι αυτά, ή δεν θέλω να ακούω τέτοια ή έστω να τον επιπλήξει! Μήπως λοιπόν εγκρίνει και ο ίδιος αυτές τις μεθόδους και τις ενέργειες; Και μια παρατήρηση… Τι και ποιόν πρόδωσε ο κος Αγγελάκης, δεν μας λένε κι εμάς γιατί από τα ρεπορτάζ μας αλλά και τα όσα έχουμε παρακολουθήσει, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά!… Προκύπτει το αντίθετο θα έλεγα…
Σε άλλο σημείο του ηχητικού ντοκουμέντου ο συνεργάτης του κου Βαξεβάνη λέει πάλι αναφερόμενος στον κο Αγγελάκη: «Όταν μπει φυλακή ο Αγγελάκης θα βάλω να τον γ@μ@σουν κι εγώ θα είμαι από μια μεριά και θα γελάω και θα παίζω παλαμάκια». Και ο κος Βαξεβάνης στο άκουσμα αυτής της κουβέντας του συνεργάτη του χασκογελάει. Και ποιος είναι αλήθεια ο συνεργάτης αυτός του κου Βαξεβάνη που φαίνεται να λύνει και να δένει στις Ελληνικές φυλακές;
Ο ίδιος δε ο κος Βαξεβάνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης προσβάλει σκαιότατα και με χυδαίο τρόπο και ακατανόμαστες εκφράσεις του πεζοδρομίου την μνήμη της μακαρίτισσας υπαλλήλου της ΕΥΠ Τζένης Λεβογιάννη μόνο και μόνο επειδή, όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει κατά το παρελθόν, αυτή η γυναίκα που «έφυγε» πρόωρα τόλμησε να υπερασπιστεί το συνάδελφό της και να αντισταθεί και αυτή μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους της στη λαίλαπα της κυβέρνησης του ολετήρα της Ελλάδας και φίλου, τότε του κου Βαξεβάνη, Γ.Α.Π.!
Ο Βαξεβάνης δείχνει χωρίς κανένα δισταγμό και με ανάλγητο τρόπο ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στους Εισαγγελείς, στους Δικαστές, στις Αρχές, παντού! Δείχνει να είναι ο απόλυτος άρχων της Ελλάδας και να μπορεί να καθορίζει αυτός τις τύχες ανθρώπων. Λέει απροκάλυπτα στον νεαρό προσπαθώντας προφανώς να του πουλήσει και προστασία αλλά και για να τον εκβιάσει ώστε να τον αναγκάσει να ψευδομαρτυρήσει: «Τον έσκιζα και τον σκίζω… (εννοεί τον κο Κ. Αγγελάκη). Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να έχουμε επαφές σε ένα επίπεδο ανώτερο από αυτό που φαντάζεσαι και μπορούμε να κάνουμε πράγματα…»! Και αμέσως μετά παρεμβαίνει ο συνεργάτης του ο κυρ Μίλτος στον ρόλο του καλού μπάτσου (ο κακός είναι ο Κ. Βαξεβάνης) λέγοντας για τον νεαρό: «Είναι πιτσιρικάς! Είναι κρίμα!» και συμπληρώνει για τον Κ. Αγγελάκη: «Θέλει πολύ ξύλο. Δεν καταλαβαίνει από Δικαστήρια» για να παρέμβει και πάλι ο Κ. Βαξεβάνης που φαίνεται να γνωρίζει τα πάντα για τα μελλούμενα στην Ελληνική Δικαιοσύνη: «Μωρέ θα καταλάβει και από Δικαστήρια. Αρχίζει και άλλη Δικαστική δίωξη»!
Ακούγονται και άλλα πολλά αλλά καλύτερα να σας αφήσουμε μόνους σας να ακούσετε όλο το ντοκουμέντο και να βγάλει ο καθένας από εσάς τα δικά του συμπεράσματα!…

ΕΔΩ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

https://vimeo.com/265689655

ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΡΘΡΩΝ ΜΟΥ…

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ “Bugs Bunny” & ΣΥΡΙΖΑ Α.Ε.; Απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα του Τσίπρα! Ούτε το Κολομβιανό καρτέλ των βαρόνων της κοκαΐνης δεν κάνει τέτοια πράγματα!

https://greeknewsondemand.com/2017/08/15/εταιρεια-δολοφονων-bugs-bunny-απ/

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  Ή …ΑΡΧΙΝΟΝΟΣ; ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ “Bugs Bunny” & ΣΥΡΙΖΑ Α.Ε.;

https://greeknewsondemand.com/2017/08/02/δημοσιογραφοσ-ή-αρχινονοσ-απιστευτ/

Κι επειδή δανείστηκα για τον τίτλο του άρθρου μου μια ρήση από τον σοφό κ. Σ. Καργάκο για τα πρόσφατα γεγονότα στη Βουλή των νεοΕλλήνων, που οι σημερινοί κυβερνώντες των ΤσιπροΚαμμένων ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την κατάντησαν κιναιδοβούλιο, θέτω κι εγώ με τη σειρά μου το ίδιο ερώτημα με την σημερινή «Ελεύθερη Ώρα» προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου Θα ασκήσει δίωξη και κατά του κ. Καργάκου;;;

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ «Ε.Ω.» ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ “ΩΡΑΙΟ” ΔΙΚΟ ΜΑΣ….


H πανούκλα των…ΓΚΕΙ και ΟΧΙ ΜΟΝΟ και πως έχει φθάσει και στην…ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

και…

Γιατί η κυβέρνση προσπαθεί να μας την επιβάλλει!

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ…ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ…

ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ…ΤΣΟΥΛΗ ΝΟΙΖΟΣΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ «ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ» ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ….ΑΜΑΡΤΙΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣΑΤΕ. ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΌΛΟΙ…ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΤΟ ΠΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ…ΓΡΑΜΜΑΤΆΚΙ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;;;…

-του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | JohnKountouris.com | 11 Οκτ. 2017

Καινούρια hashtag λοιπόν, εν όψει του εξαιρετικότατου χθεσινού άρθρου στην Ελεύθερη Ώρα με τίτλο «ΒΟΥΛΗ ΤΡΑΒΕΣΤΙ – ΞΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΔΕΛΦΗ». Οπότε, όσοι πιστοί…ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ:  #ΒουλήΤραβεστί#ΞύλοΣτηνΚάθεΑδελφή

Κατά τη διάρκεια της μυστικής μυήσεως των νέων μελών της λέσχης Skull & Bones (Κρανείο και Οστά) [1] στο Πανεπιστήμιο του Yale, οι μύστες ενδίδουν στο πρωτόκολλο της λέσχης και συμφωνούν να υποβληθούν σε ομοφυλοφιλικές πράξεις που γυρἰζονται κιόλας. Αυτό χρησιμοποιείται ως μέσο εκβιασμού που εγγυάται ότι θα μείνουν πιστοί οι μύστες αυτοί στο πρόγραμμα των αρπακτικών που λεηλατούν τον κόσμο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΕΔΩ και ΕΔΩ για βίντεο που τα αποδειχνύουν όλα…

Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ ΠΟΙΌΣ Έλληνας πολιτικός ηγέτης πήγε το 2015 και το 2016 στη Νέα Γιόρκη να μυηθεί εις τα νάματα αυτής της οργανώσεως. Μα…δεν ήταν άλλος εκτός απο τον ίδιον τον κ. … ΑΛΈΞΗ τον…ΤΣΊΠΡΑ βεβαίως-βεβαίως! Υπήρξε πρωτοσέλιδιο άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα για ακριβώς αυτό το θέμα στις 29 Οκτ. του 2015.

Όμως, το τι ΤΙ ΓΎΡΕΥΕ εκεί πέρα στην Νέα Γιόρκη ο κ. Τσίπρας με τους ελιτιστές του κόσμου τούτου …ΜΈΝΕΙ ΝΑ ΔΟΎΜΕ.…χμμμ…ή ίσως μπορεί να μας πει Ο ΙΔΙΟΣ…

https://twitter.com/conclavios/status/798510394084102144

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ «ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ απο συγκινηση ο Τσιπρας σε τελετη μυησης των Skull and Bones στη Νεα Υορκη»

Ωστόσο, δεν πρέπει να μας ξενίζουν όλ᾽αυτἀ, γιατί όποιος έχει μελετήσει καλά τις πρακτικές των εξουσιαστών αυτού του πλανήτου, θα γνωρίζει ότι όχι μόνο ανήκουν σε κρυφές λέσχες, αλλά κάνουν και…ΑΙΣΧΡΈΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ προκειμένου να γίνουν πιο –ας πούμε-…«ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ»…χμ…μεταξύ τους καθώς και ταγμένοι στους δόλιους και επιβλαβείς —για τη κοινωνία μας!— σκοπούς της οργάνωσης. «Τι καλά»!

Το Bohemian Grove (Άλσος της Βοημίας) είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να σας παραθέσω επ᾽ αυτού. Το μεγάλο και περιβόητο άλσος αυτό, που βρίσκεται 70 μίλια βόρεια της…ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΊΣΚΟ (που είναι το πιο…ΓΚΈΙ μέρος στον πλανήτη), αποτελεί τόπο συνάντησης για τους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς πολιτικούς άνδρες…προσέξτε εδώ…ΆΝΔΡΕΣ…όλου του κόσμου, όπου συναντώνται όλοι μαζί για να διαμωρφώσουν τις πολιτικες και τις τύχες του κάθε δυτικού έθνος, τουλάχιστον, όπως κάνει και η λέσχη Μπίλντερμπέργκ. Ο τόπος εκεί είναι σαν μια μεγάλη κατασκώνωση.

Για την πλήρη επιβεβαίωση τόσο της ύπαρξης όσο και το γεγονός πως πάνε κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο άλσος πολλοί γνωστοί πολτικοί, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για ένα βίντεο που μας παρέχει τα ντοκουμέντα προς επίρρωσιν αυτού …

Εκεί είχε «τρυπήσει» το καλοκαίρι του 2000 ο γνωστός απο το Τέξας δημοσιογράφος Άλεξ Τζόουνς (Alex Jones), ο οποίος τράβηξε με κρυφή κάμερα πολύ σκηνές του καταυλισμού εκείνου, σκήνες οπού φαίνονται καθαρά παρευρισκόμενοι να συμπεριφέρονται απρεπώς μεταξύ τους. Στο ντοκυμαντέρ που έφτιαξε ο Τζόουνς για την εμπειρία του αυτή, είπε πως υπήρχαν αναρτημένες παντού σε εκείνο το άλσος αφίσες όπου έδειχναν μια καρικατούρα του κ…ΧΈΝΡΙ ΚΊΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΑ ΤΈΣΣΑΡΆ ΤΟΥ ΝΤΥΜΈΝΟ ΣΕ…ΦΟΎΣΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΈΚΑΝΕ…ΑΠΡΕΠΕΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΤΟΥ και ΔΕΝ ΑΣΤΙΕΎΟΜΑΙ ΕΔΩ!

Δείτε το ντομυμαντέρ που έφτιαξε ο Τζόνς για το Άλσος Βοημίας ΠΑΤΏΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα διαχρονικά απο πολλούς δημοσιογράφους για αυτό το θέμα.

Τώρα, είναι να απορεί κανείς ΓΙΑΤΊ αυτά τα τέρατα προσπαθούν πλέον εμας να μας επιβάλλουν τα ίδια…ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας αυτές τις μέρες με το πέρασμα αυτού του σύμφωνου συμβίωσης των ομοφιλόφιλων;;;

Διαβάστε παρακάτω τι έγραψε για αυτό το θέμα ο καλός μου συνάδελφος εδώ στην Αμερική και φίλος Τζόν Καμίνσκι, ο οποίος είναι ένας απο τους μεγαλύτερους συγγραφείς και ερευνητές που εκθέτουν τα εις βάρος της ανθρωπότητος εγκλήματα της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Η μετάφραση είναι δικιά μου…

~

H πανούκλα των γκέι – The Gay Plague

Η ενόραση που απαιτείται σχετικά με τις καταστροφικές δυνάμεις που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψεώς μας

– του Τζόν Καμίνσκι (John Kaminski) | [email protected] | http://johnkaminski.info/

Οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι τυπικοί πολίτες οποιασδήποτε χώρας στην οποία διαμένουν οι Εβραίοι.

Η δημόσια αποδοχή της ομοφυλοφιλίας έχει χρησιμοποιηθεί από τους Εβραίους μάστορες μαριονέτων για να αποσταθεροποιηθούν οι κοινωνίες που λεηλατούν οι ίδιοι.

Όλες οι κοινωνίες συγχωνεύονται επι τῃ βάσει της προστασίας των παιδιών και της περιουσίας τους. Οι ομοφυλόφιλοι και οι Εβραίοι σαμποτάρουν αυτήν την διατηρητικήν της ζωής συνένωσιν, όπως υπαγορεύονται από τις δικές τους παθολογικά και φυσιολογικά αποκλίνουσες τάσεις.

Η αρχική, επίσημη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας στη σύγχρονη κοινωνία συνέβη το 1973 μετά από μια τριετή τζιχάντ εξωφρενικών δημόσιων προσβολών προς Αμερικανούς ψυχιάτρους από έναν στρατό ad hoc (για συγκεκριμένο σκοπό) που αποτελείτο απο γκέι ακτιβιστές.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση διεξήγαγε μελέτη αναμέσον των 10.000 μελών της και εδήλωσε παμψηφεί ότι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών-ΙΙ (DSM-II) δεν θα χαρακτηρίζει πλέον την ομοφυλοφιλία ως παθολογία, προκειμένου να απαλλαγούν τα μέλη της τις παρενοχλητικές επιθέσεις ομοφυλόφιλων. Αντ ‘αυτού, θα χαρακτηριζόταν ώς ένας…«εναλλακτικός τρόπος ζωής.»

ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΟΥΔΕΜΊΑΝ απόδειξιν ιατρικήν ΔΕΝ προεσκόμισαν εις την λήψιν της αποφάσεως ταύτης!

Αμέσως μετά τα δέκα ταραγμένα χρόνια του Κινήματος Απελευθέρωσης Γυναικών, του όλο-ελεγχόμενου απο Εβραίες (π.χ. Γκλόρια Steinem), το οποίο επιδείνωσε την υποβάθμισιν του πυρήνος της αμερικανικής οικογενείας, η γκέι διακήρυξις αυτή χαλάρωσε περαιτέρω αυτά που μπορεί οι θρησκευτικοί τύποι να αποκαλέσουν «τα όρια της ευπρεπείας», και προώθησαν με μια απίστευτη τόλμη την ομοφυλοφιλία εις το δημόσιον προσκήνιον ως κάτι που «άξιζε» την ανοχήν και την συμπόνιά μας–αν είναι δυνατόν.

Σε διαπροσωπικό επίπεδο, αυτή η στάση είναι επιθυμητή, γιατί η αγάπη και η κατανόηση είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, έτσι δεν είναι; Αλλά τι ακριβώς προσπαθούμε να καταλάβουμε εδώ; Μήπως μια φυσιολογική και ψυχολογική…ΔΙΑΣΤΡΟΦΉ; Δεν είναι ένας “εναλλακτικός τρόπος ζωής”, αλλά η φυσιολογική συνέπεια της ανεπάρκειας τεστοστερόνης [2] κατά τη διάρκεια της πρόωρης εγκυμοσύνης που παράγει θηλυπρεπείς άρρενες.

Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί αυτοί οι θηλυπρεπείς άρρενες παράγουν μια τέτοια επιδεικτικά διεφθαρμένη υπο-κολτούρα, και η απλή απάντηση είναι ότι επειδή είναι διεφθαρμένη, αφύσικη και ανεύθυνη στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ομοφυλοφιλία.

Είναι ίσως το πιο ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο του εβραϊκού πρότυπου για την αποσταθεροποίηση, η οποία έχει πλέον καταστρέψει τις περισσότερες χώρες που έχει επηρεάσει (και τούτο μάλλιστα όλες τους).

Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, η προσπάθεια να προσποιηθούμε ότι είναι «ομαλοί» οι ομοφυλόφιλοι οδήγησε σε ακριβώς αυτό που παράγει πάντα η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά:

• ανεπιθύμητες σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον παιδιών και ενηλίκων

• η ταχεία επιδείνωση της πυρηνικής οικογένειας.

• η στρέβλωση της κάθε συζήτησης για το οτιδήποτε λόγῳ του αναγκασμού του να πρέπει να αναγνωρίσει ο καθένας την γκέι προοπτική για τη ζωή (η οποία μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνη των…ΕΒΡΑΊΩΝ), και. . .

• αναπτύχθηκε μια αναξιοπιστία σε κάθε ίδρυμα, οργανισμό ή επιχείρηση που απασχολεί τους ομοφυλόφιλους, η συμπεριφορά των οποίων εκφραζόμενη είτε εν κρυπτώ ή σε υπερβολικές επιδειξίες της επιλεγμένης στάσης τους, αποσταθεροποιεί πάντα οποιαδήποτε σχέση με οποιοδήποτε μέλος της πλειοψηφίας των ετεροφυλόφιλων

Η απάντηση που ειπράττουμε όταν διαμαρτυρόμαστε για αυτά τα πράγματα είναι πάντα «Πρέπει να ανεχόμαστε τους άλλους που είναι διαφορετικοί απο εμας!»

Η απάντηση σε αυτό θα πρέπει πάντα να είναι: «Δεν έχω καμία διάθεση να αναγνωρίσω μια προφανή ασθένεια, μια νοσηρή απόκλιση από τη φυσιολογική συμπεριφορά, ως “ομαλή”, επειδή (1), εμένα με αηδιάζει, και (2) είναι μια εξαιρετικά ανθυγιεινής και καταστροφική συμπεριφορά.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ… Σάλος με το πρωτοσέλιδο της “Ελεύθερης Ώρας”

Έτσι, ένα μικρό ποσοστό ψυχολογικών και φυσιολογικών αποκλινόντων εξαναγκάζουν την συντριπτική πλειοψηφία των απλών ετεροφυλόφιλων να ανεχθεί κάτι που την αηδιάζει, επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση του Νίτσε ότι η εβραϊκή φιλοσοφία προωθεί την ασθένεια και την διαφθορά ως «αρετές», κάτι που παρατηρούμε κάθε μέρα μέσα απο τα ρεπορτάζ, τα μεροληπτικά, των καθεστωτικών ΜΜΕ.

Το πώς όλη αυτή η φιλο-γκέι ατζέντα «μετατίθεται» στο αποχετευτικό δίκτυο της καταστροφικής κοινωνικής μηχανικής κυριαρχεί πλέον το βασικό κορμό της κοινωνίας μας που είναι το επίκεντρο της ιστορίας μας εδώ.

Θα γνωρίζετε μέχρι τώρα ότι, εδώ στην Αμερική, για μια δεκαετία ή περισσότερο, οι δηλητηριώδεις εβραϊκοί κανόνες από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών έφεραν προφυλακτικά σε δημοτικά σχολεία όπου παρατηρούμε κάτι ομοφυλόφιλος υποστηρικτές όλων αυτών των κακών να μιλάνε στα παιδιά της πρώτης δημοτικού για το πόσο «αρεστοί» πραγματικά είναι οι…π**στηδες. ΤΟ ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ;;;

Οι ετεροφυλόφιλοι της Αμερικής ζαρώνουν με τρόμο σε αυτήν την κραυγαλέα περιφρόνηση και καταστροφή των ηθικών αξιών των περισσότερων ανθρώπων, καθώς και του μυαλού παιδιών που αναγκάζονται να λαμβάνουν αυτά τα διεστραμμένα μηνύματα.

Αφού η πρώτη σεξουαλική εμπειρία του κάθε ανθρώπου γίνεται σχεδόν πάντα η σεξουαλική προτίμησή του σε όλη τη ζωή του, έχουν καταστραφεί εκατομμύρια υγιείς ζωές από την εισαγωγή αυτών τών πληροφοριών στο μυαλό του παιδιού που είναι πολύ μικρό για να κατανοήσει τις επιπτώσεις της, ή απο την κακοποίηση αυτού ή αυτής σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η σύγκρουση και το χάος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που προκύπτει από αυτή τη βαθιά ψυχολογική διείσδυση, απεικονίζει ένα κλασικό παράδειγμα της έννοιας του Frederic Bastiat του να έχει κανείς να επιλέξει μεταξύ της ηθικής και του τι λέει ο νόμος.

Διαβάστε επίσης: «ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ: «ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΚΕΪ, ΛΕΣΒΙΩΝ, ΜΠΑΪ, ΤΡΑΝΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ!!!»

Οι γονείς έχασαν το δικαίωμά τους να διδάξουν τα παιδιά τους για τη ζωή, επειδή η απ-άνθρωπη κυβέρνησή μας έχει κηρύξει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε φιλικά τους ομοφυλοφίλους και να αποδεχθούμε την στρεβλή συμπεριφορά τους, παρ᾽ὀλο που μας αηδιάζει. Και δεν έχει σημασία πόσο πολλά παιδιά μπορεί να βλάψει αυτό το πράγμα!

Οι αμερικανικοί, όπως και πολλοί άλλοι λαοί και κουλτούρες στον πλανήτη, έχουν λίγο πολύ συμπορευθεί μετ᾽ αυτής της διαστρεβλωμένης πολιτικής, και «έχουν καρπωθεί» τις επιβλαβείς συνέπειες αυτής, κυρίως την καταστροφή της αμερικανικής οικογένειας (και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ εδώ που τα λέμε!), η οποία έχει ήδη υποφέρει πολύ, ως αποτέλεσμα του Κινήματος «Απελευθέρωσης» των Γυναικών.

Επειδή παραμείναμε σιωπηλοί, αυτές οι επιθέσεις στα φυσικά δικαιώματά μας ως ανθρώπινα όντα έχουν αυξηθεί τόσο σε αριθμό όσο και σε εμβρίθεια.

Οι νόμοι αυτοί που απαιτούν να δεχόμαστε σεξουαλικές ανωμαλίες ως «κανονικές», με βάση ψευδή στοιχεία που εκδίδουν τα παιδιά μας και που βεβηλώνουν τις ζωές μας, δεν είναι κάτι που ενεκρίναμε ποτέ ή που ηθέλαμε· είναι το εκφυλισμένο σχέδιο ορισμένων υποστηρικτών μιας ανώτερης φυλής που θέλουν να μας μεταμορφώσουν σε παθητικούς υποτελείς που είναι ελάχιστα συνειδητοί, ανταποκρινόμενοι στις εντολές των εποπτικών αρχών μας μόνο.

Καθώς οι επιτήδειοι χειρισμοί του Freud (Φρόιντ) μας έδωσε μια κοινωνία που διέπεται από τους απατεώνες Εβραίους που μας ταϊζουν συνέχεια με τις ποικιλίες χαπακιών τους που μας αναγκάζουν να τρώμε τα περιττώματα των δικών τους μηδενιστικών προβλέψεων, έτσι η ελεγχόμενη απο Εβραίους Ουάσιγκτον έχει διαθέσει μια ατέλειωτη σειρά από…ναρκωτικά, όπλα και ψυχικές στενώσεις σε ένα λαό που ως επί το πλείστον δεν έχει προσέξει ποτέ σχετικά με το ποιοι τους ελέγχουν απο πάνω εφ ‘όσον έχουν τα ηρεμιστικά και τους περισπασμούς τους ασφαλή σε κοντινή απόσταση.

Οι τύραννοι τη δύναμή τους δεν την παρατούν ποτέ εθελοντικά. Είναι στο χέρι εκείνων που αντιστέκονται να καταλάβουν τα συστατικά της τυραννίας, και να τα διαλύσει άπαξ δια παντός.

#

Άρα, αυτό από μόνο του καταδειχνύει και αποδειχνύει το γεγονός πως τοιούτου (πάλιν με την Καθαρεύουσαν, με συγχωρείτε!) είδους άνθρωποι πράττουν αυτά που πράττουν εν πλήρει συνειδήσει των πραττομένων αυτών και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κάτι που υιοθέτησαν απαραιτήτως εκ γενετής! ΆΡΑ, εν όψει της ανωτέρω αλήθειας, σε ΑΥΤΟΥΝΟΥΣ θα δίνουμε το «δικαίωμα» να πράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα τόσο στον εαυτό τους όσο και σε…ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ και αναφέρομαι συγκεκριμένως στο νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου!

Έχουμε προσκολληθεί εις τα της Δύσεως σαν έθνος, τελεία και παύλα, γιατί είμαστε ένα ένθος αμετανόητο και αυτό-προδιδόμενο σε αρκετούς τομείς και σύμφωνα με τον «εθνάρη» μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, «ΑΝΗΚΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ…ΔΥΣΙΝ» έτσι δεν είναι;;; Σίγουρα εν προκειμένω ισχύει αυτό!

Τώρα θα μου πει κανείς «ΓΙΑΤΊ ΌΛ᾽ΑΥΤΆ». Η απάντησή μου: «Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1»:

1 Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος απόστολος, κεχωρισμένος διά το ευαγγέλιον του Θεού, Πραξ 9:15Πραξ 13:2Γαλ 1:15
2 το οποίον προϋπεσχέθη διά των προφητών αυτού εν ταις αγίαις γραφαίς, Γεν 3:15Γεν 22:18Γεν 26:4Γεν 49:10Δτ 18:15Β’ Σαμ 7:12Ψλ 132:11Ησ 4:2Ησ 7:14Ησ 9:6Ησ 40:10Ιερ 23:5Ιερ 33:14Ιεζ 34:23Ιεζ 37:24Δν 9:24Μιχ 7:20
3 περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, Μτ 1:1Λκ 1:32Πραξ 2:30Πραξ 13:23Β’ Τιμ 2:8
4 και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιωσύνης διά της εκ νεκρών αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, Ησ 9:6Ησ 44:6Ησ 54:5Ιω 2:19Ρωμ 9:5A’ Ιω 5:20
5 διά του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού,
6 μεταξύ των οποίων είσθε και σεις προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού,
7 προς πάντας τους όντας εν Ρώμη αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους αγίους, χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Α’ Κορ 1:2Εφ 1:1
8 Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου διά Ιησού Χριστού υπέρ πάντων υμών, διότι η πίστις σας κηρύττεται εν όλω τω κόσμω.
9 Επειδή μάρτυς μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω διά του πνεύματός μου εν τω ευαγγελίω του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμαι, Ρωμ 9:1Β’ Κορ 1:23Β’ Κορ 11:31Γαλ 1:20Φιλ 1:8Α’ Θεσ 2:5Β’ Τιμ 1:3
10 δεόμενος πάντοτε εν ταις προσευχαίς μου να αξιωθώ ήδη ποτέ διά του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς. Ρωμ 15:23Ρωμ 15:32
11 Διότι επιποθώ να σας ίδω, διά να σας μεταδώσω χάρισμά τι πνευματικόν προς στήριξιν υμών, Α’ Θεσ 3:10Ρωμ 15:29
12 τούτο δε είναι, το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας διά της κοινής πίστεως υμών τε και εμού.
13 Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι πολλάκις εμελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίσθην όμως μέχρι τούδε, διά να απολαύσω καρπόν τινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Α’ Θεσ 2:18
14 Χρεώστης είμαι προς Ελληνάς τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους· Α’ Κορ 9:16
15 ούτω πρόθυμος είμαι το κατ’ εμέ να κηρύξω το ευαγγέλιον και προς εσάς τους εν Ρώμη.
16 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. Ψλ 40:9Β’ Τιμ 1:8Α’ Κορ 1:18Α’ Κορ 15:2
17 Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον· Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ρωμ 3:21Φιλ 3:9Αβ 2:4Ιω 3:36Γαλ 3:11Εβρ 10:38
18 Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.
19 Επειδή ο, τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Πραξ 14:17
20 Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Ψλ 19:1
21 Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· Δτ 28:28
22 λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,
23 και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Β’ Βασ 17:29
24 Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.
25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.
26 Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· διότι και αι γυναίκες αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν· Λευ 18:22
27 ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών.
28 Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα,
29 πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας·
30 ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς,
31 ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες·
32 οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττονταςΩσ 7:3

––––––––

1 – George W. Bush’s Skull & Bones Fraternity | λίνκ: http://mindprod.com/politics/bushbooksskullandbones.html • διαβάστε επίσης στα Ελληνικά «ΚΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΟΣΤΑ» Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ της Ελεύθερης Ώρας, 04 Σεπτεμβρίου 2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης | λίνκ: http://www.elora.gr/portal/to-proto-thema/2359-«κρανιο-και-οστα»-η-μυστικη-αδελφοτητα

2 – Πηγή: http://news.softpedia.com/news/Low-In-Utero-Testosterone-Levels-Determine-Homosexual-Behavior-in-Males-52005.shtml

3 – http://www.freewebs.com/theborngayhoax/theapa.htm

4 – http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=45&c=1&v=9&s=12&ver=0&book=%D1%F9%EC%E1%DF%EF%F5%F2%201:9&l=0&ebook=Rom%201.9

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr