Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897)


 

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897)

Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου. (Ημερομηνία Έκδσης 1897) 

Αληθώς δε υπό την ψευδή πρόφασιν της παρά τοις λαοίς αναγνωρίσεως ενός μόνον νόμου περί δικαιοσύνης και πολιτισμού τα ισχυρά Κράτη διαιωνίζουσι τα προς άλληλα μίση και καταδυναστεύουσι τα μικρά. (Σελίδα 8) 

Η ιστορία διδάσκει ημάς, ότι αι ευρωπαϊκαί Κυβερνήσεις παρενέβησαν υπέρ της Ελλάδος μόνον εν τη τελευταία ώρα και πάντοτε παρά την θέλησίν των, πάσαι δε ανεξαιρέτως περί ενός μόνον, συνεφώνουν: «πώς να μη επιτρέψωσι την ανάπτυξιν Ελληνικού Κράτους τοσούτον ισχυρού, ώστε να είναι αληθώς ανεξάρτητον». (Σελίδα 15/23 pdf) 

Προ παντός η διάγνωσις της εθνικής νόσου, ήτις καθ’ ημάς είναι Ξενοκρατία εν Ελλάδι εθνοκτόνος. Η διάγνωσις της νόσου, -λέγουσιν οι γιατροί,- είναι το ήμισυ της θεραπείας. Είναι αληθές, ότι οι ξένοι πράκτορες άνευ της συμπράξεως και βοήθειας των Ελλήνων ουδέν ή σχεδόν ουδέν, αντικείμενον εις τα εθνικά συμφέροντα δύναται να ενεργήσωσιν αποτελεσματικώς. (Σελίδα 22/30 pdf) 

Ο Έλλην μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων αυτού ατυχώς έχει και το δεινόν διά τους εθνικούς αγώνας ελάττωμα να ενθαρρύνηται ευκόλως, όταν αισιοδοξή περί όλων, αλλά και ν’ αποβάλλη το θάρρος μετά της αυτής ευκολίας, διότι ατυχώς είναι αψίκορος. (Σελίδα 137/145 pdf) 

……. 

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (pdf) 

https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2F


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from uoc

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager....