Ï äçìïóéïãñÜöïò Êþóôáò ÌðáîåâÜíçò, óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí, óå Ýíá äéÜëëåéìá ôçò åêäßêáóçò ôçò Ýöåóçò êáôÜ ôçò ðñùôüäéêçò áèùùôéêÞò áðüöáóçò ãéá ôçí õðüèåóç ôçò äçìïóßåõóçò ôçò ëßóôáò ôùí ïíïìÜôùí ôçò åðéëåãüìåíçò "ëßóôáò ËáãêÜñíô" óôï ðåñéïäéêü "Hot Doc" ðñéí Ýíá ÷ñüíï ðåñßðïõ, Ôñßôç 8 Ïêôùâñßïõ 2013. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Καταγγελία ΣΟΚ για Βαξεβάνη… (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Καταγγελία ΣΟΚ για Βαξεβάνη… (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2018, η εφημερίδα Documento του Κώστα Βαξεβάνη έλαβε συνολικά 115.185 ευρώ…

για διαφήμιση, προβολή ή προώθηση υπηρεσιών και προιόντων.Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε 46.050 ευρώ, η Alpha Bank έδωσε 29.665 ευρώ, η Eurobank 20.470 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα 19.000.

Υπενθυμιζουμε ότι ο γνωστός δημοσιογράφος είναι γνωστός για τις σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που διαφαίνεται και μέσα από την εφημερίδα του…

Να υπενθυμίσουμε ότι κος Βαξεβάνης παλαιότερα είχε επιτεθεί στα ΜΜΕ που διαφήμιζαν τράπεζες και σας παραθέτουμε μια σειρά από tweets του ως απόδειξη:

Το voicenews.gr κρατάει τις απαραίτητες αποστάσεις και παραθέτει απλώς τα στοιχεία προς ενημέρωση των αναγνωστών, καθώς δεν υπάρχει σχολιασμός από την πλευρά του κου Βαξεβάνη για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της είδησης.

Κάθε απάντηση του δημοσιογράφου θα δημοσιευθεί.

https://voicenews.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7/#