Μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ιστορία ενός ηλικιωμένου άνδρα που διεσώθη από τις φωτιές “ως δια…ΠΥΡΟΣ”…!!!…

Μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ιστορία ενός ηληκιοωμένου άνδρα που γλίτωσε από τις φωτιές μαζί με τη γυναίκα του “ως δια…ΠΥΡΟΣ”…!!!…

Πυρί και σιδήρω…!!!…

«Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.» – Προς Κορινθίους Α’ 3.15

(εάν το έργον τινός κατακαή, θέλει ζημιωθή, αυτός όμως θέλει σωθή, πλην ούτως ως διά πυρός.)

«Η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που δεν μπορώ να στο περιγράψω.»….

ΔΕΙΤΕ ΤΟ!….