«Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς!»

«Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς!»

Η φώτισις πάντων των εθνών με το Ευαγγέλιον του Χριστού ξεκίνησε από την…ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!! 

Ο Μεγαλέξανδρος προετοίμασε όλον τον τότε κόσμον για να δεχθεί το Ευαγγέλιον του Χριστού μέσω του…ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ που είχε ενωθεί τότε λόγω της δημιουργίας της….ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ!!! Ένωσε όλην την Ελλάδα τότε ο Μέγας Αλέξανδρος με την Κοινή Διάλεκτο και…ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να ενώνει όλην την Ελλάδα την…ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ιδιαίτερα μέσω της μεγάλης μάχης που δίνουν οι ΈΛληνες πατριώτες για την…ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!

Όταν ο Απόστολος Παύλος, ο…ΘΕΪΓΟΡΟΣ του Θεού, ξεκίνησε την αποστολή του, την ξεκίνησε ουσιαστικώς εκ…ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!…

-του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | 21:32, 21 Ιαν. 2018 | JohnKountouris.com

Ο Απόστολος Παύλος ήταν μεγάλος…ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ και γνώριζε εις βάθος τόσο την Ελληνική γλώσσα όσο και τον ελληνικό πολιτισμό, μιας και ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ τότε είχε επηρεαστεί από τον…ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ χάριν στον…ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! Ούτε ο Ελληνισμός ούτεο …Χριστιανισμός ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΗΜΕΡΑ αν δεν ήταν για τον…ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! Αυτό να το θυμίσουμε στους…ΠΡΟΔΟΤΕΣ και ΕΧΘΡΟΥΣ της πατρίδος μας Ελλάδος!!!

Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε τας επιστολάς του προς τας εκκλησίας, το έκαμνε αυτό μετερχόμενος την ελληνική φιλοσοφία καθώς και ιδιοματισμούς από τους…ΕΛΛΗΝΕΣ εκείνης της εποχής.

Διαβάστε τώρα τα εξής ιιστρορικά…ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ

Στις Πράξεις 16 διαβάζουμε τα εξής;

1 Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν. Και ιδού, ήτο εκεί μαθητής τις ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός τινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος,
2 όστις είχε καλήν μαρτυρίαν υπό των εν Λύστροις και Ικονίω αδελφών. Πραξ 6:3
3 Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος να εξέλθη μεθ’ εαυτού, και λαβών αυτόν περιέτεμε διά τους Ιουδαίους τους όντας εν τοις τόποις εκείνοις· επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέρα αυτού ότι ήτο Έλλην. Α’ Κορ 9:20Γαλ 2:3 
4 Ως δε διήρχοντο τας πόλεις, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάττωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των αποστόλων και των πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Πραξ 15:20
5 Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι εστερεούντο εις την πίστιν και ηυξάνοντο τον αριθμόν καθ’ ημέραν.
6 Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γην της Γαλατίας, επειδή εμποδίσθησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι τον λόγον εν τη Ασία,
7 ήλθον κατά την Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωσι προς την Βιθυνίαν· πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα.
8 Περάσαντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα. Β’ Κορ 2:12
9 Και όραμα εφάνη διά νυκτός εις τον Παύλον. Ανήρ τις Μακεδών ίστατο, παρακαλών αυτόν και λέγων· Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. 
10 Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμεν να υπάγωμεν εις την Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς, διά να κηρύξωμεν το ευαγγέλιον προς αυτούς.
11 Αποπλεύσαντες λοιπόν από της Τρωάδος, επεράσαμεν κατ’ ευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολιν
12 και εκείθεν εις Φιλίππους, ήτις είναι πρώτη πόλις του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία Ρωμαϊκή. Και διετρίβομεν εν τη πόλει ταύτη ημέρας τινάς·
13 και τη ημέρα του σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίον του ποταμού, όπου εσυνειθίζετο να γίνηται προσευχή, και καθήσαντες ελαλούμεν προς τας εκεί συνελθούσας γυναίκας.
14 Και γυνή τις Λυδία το όνομα, πωλήτρια πορφύρας εκ πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν διά να προσέχη εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου.
15 Αφού δε εβαπτίσθη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα· Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκόν μου και μείνατε· και μας εβίασεν. Γεν 19:3Γεν 33:11Κρ 19:21Λκ 24:29Εβρ 13:2 
16 Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη τις έχουσα πνεύμα πύθωνος, ήτις έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευομένη. Α’ Σαμ 28:7Πραξ 19:24 
17 Αύτη ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς έκραζε, λέγουσα· Ούτοι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οίτινες κηρύττουσι προς ημάς οδόν σωτηρίας.
18 Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, Προστάζω σε εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθης απ’ αυτής. Και εξήλθε την αυτήν ώραν. Μκ 16:17
19 Ιδόντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπίς του κέρδους αυτών, πιάσαντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, Β’ Κορ 6:5
20 και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπον· Ούτοι οι άνθρωποι εκταράττουσι την πόλιν ημών, Ιουδαίοι όντες, Α’ Βασ 18:17Πραξ 17:6 
21 και διδάσκουσιν έθιμα, τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένον να παραδεχώμεθα μηδέ να πράττωμεν, Ρωμαίοι όντες.
22 Και συνεφώρμησεν ο όχλος κατ’ αυτών. Και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτών τα ιμάτια, προσέταττον να ραβδίζωσιν αυτούς, Β’ Κορ 11:25Α’ Θεσ 2:2 
23 και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάττη αυτούς ασφαλώς·
24 όστις λαβών τοιαύτην παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον.
25 Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν· και ηκροάζοντο αυτούς οι δέσμιοι. Πραξ 4:31
26 Και εξαίφνης έγεινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμωτηρίου, και παρευθύς ηνοίχθησαν πάσαι αι θύραι και ελύθησαν πάντων τα δεσμά. Πραξ 5:19Πραξ 12:7 
27 Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ιδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, έσυρε μάχαιραν και έμελλε να θανατώση εαυτόν, νομίζων ότι έφυγον οι δέσμιοι.
28 Πλην ο Παύλος έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Μη πράξης μηδέν κακόν εις σεαυτόν· διότι πάντες είμεθα εδώ.
29 Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα,
30 και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ; Λκ 3:10Πραξ 2:37Πραξ 9:6 
31 Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου. Ιω 3:16Ιω 3:36Ιω 6:47A’ Ιω 5:10 
32 Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού.
33 Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού,
34 και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ευφράνθη πανοικί πιστεύσας εις το Θεόν. Λκ 5:29Λκ 19:6 
35 Αφού δε έγεινεν ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους, λέγοντες· Απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους.
36 Και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, λέγων ότι οι στρατηγοί έστειλαν διά να απολυθήτε· τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγετε εν ειρήνη.
37 Αλλ’ ο Παύλος είπε προς αυτούς· Αφού έδειραν ημάς δημοσία χωρίς να καταδικασθώμεν, ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν· και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως; ουχί βεβαίως, αλλ’ αυτοί ας έλθωσι και ας μας εκβάλωσιν.
38 Ανήγγειλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους· και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι,
39 και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, και αφού εξέβαλον, παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Μτ 8:34
40 Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής, υπήγον εις τον οίκον της Λυδίας, και ιδόντες τους αδελφούς, παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν.

Διαβάστε επίσης τώρα το ακόλουθο άρθρο μου για περισσότρες ιστορικές πηγές που αναφέρονται στον ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ!!!…

 Κι όλη η οικουμένη τώρα λέει: Ισκαντέρ, Σικαντέρ, Δούλ Καρνέιν! Η δόξα του ΈΛΛΗΝΟΣ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σας μιλάει από πλήθος ιστορικών αναφορών ΠΡΟΔΟΤΕΣ!

 

 

 

#EveningReport #διαπραγματεύσειςγιατοθέματωνΣκοπίων #κυβέρνηση #Μακεδονία #Μακεδονικό #Σκοπιανό
#Ελλάδα #Μακεδονία #Μακεδονικό #Σκοπιανό #ΣΥΡΙΖΑ#RepublikaGornaMakedonija #RepublikaMakedonija(Skopje) #RepublikaNovaMakedonija #RepublikaSevernaMakedonija #RepublikaVardarskaMakedonija #Λαβρόφ #Μακεδονία #Πουτιν #Ρωσία #Σκόπια #Σκοπιανό
#EU #FYROM #GREECE #MatthewNimitz #NATO #Putin #RepublikaGornaMakedonija #RepublikaMakedonija(Skopje) #RepublikaNovaMakedonija #RepublikaSevernaMakedonija #RepublikaVardarskaMakedonija #Russia #ΕΕ #Ελλάδα #Μακεδονία #Μακεδονικό #Πουτιν #Ρωσία #Σκοπιανό
#Ελλάδα #κυβέρνηση #Μακεδονία #ΝικοςΠαπας #Σκοπιανό #ΣΥΡΙΖΑ, #themacedoniannamedispute #Θεσσαλονίκη #Συλλαλητήριο #ΕΥΠ #Ρουμπάτης

Σκόπια, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, ΜάθιουΝιμίτζ, ΗΠΑ, Τράμπ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Μακεδονία, Σκοπιανό, ΕΕ, Νίκος Κότζιας, ΟΗΕ, Trump, SYRIZA, Skopje, Tsipras, Skopje, Matthew Nimitz, Macedonia, United Nations, UN, Europe, EU, the macedonian name dispute, συλλαλητήριο, Θεσσαλονίκη, Μέγας Αλέξανδρος