Δι’ οσους αποφεύγουσι εσκεμμένως τα ονειρά υμών, έν μόνον έχω ίνα σας είπω: REALITY.

Δι’ οσους αποφεύγουσι εσκεμμένως τα ονειρά υμών, έν μόνον έχω ίνα σας είπω…

REALITY.

“Runaway
Why so tense?
Dreamers’ dreams
Will make sense….” …