Γιατί μερικές φορές μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα και τον ήλιον και το…ΦΕΓΓΑΡΙ και στις δύο κατευθύνσεις του ορίζοντα;;;

Cool Ads!

12 Τότε ελάλησεν ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθ’ ην ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμορραίους έμπροσθεν των υιών Ισραήλ, και είπεν ενώπιον του Ισραήλ, Στήθι, ήλιε, επί την Γαβαών, και συ, σελήνη, επί την φάραγγα Αιαλών….

Αυτό είναι επειδή…

14 Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς…

Το στερέωμα θα πει γην…ΕΠΙΠΕΔΗΝ γι’αυτό…!!!  Υπάρχει το στερέωμα, ένας μεγάλος ΘΟΛΟΣ, ΑΨΙΣ πάνω απο την γήν μέσ’ στο οποίο βρίσκονται οι μεγάλοι φωστήρες….

Τώρα διαβάστε το ακόλουθο άρθρο μας…

Διά να πιάση τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσιν απ’ αυτής;

Great deals!

Skip to toolbar